Odzyskanie niepodległości przez Polskę

- zestawienie bibliograficzne w wyborze

na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach

Oprac. Dominika Besta

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach

 

Rok 100-lecie odzyskania Niepodległości - wystawa, 2

 

 

KSIĄŻKI:

 1. BOŻE igrzysko : historia Polski. T. 2, Od roku 1795 / Norman Davies ; tłum. [z ang.] Elżbieta Tabakowska. - Kraków : Znak, 1991
 2. BUDOWA Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926 / Janusz Pajewski. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1995
 3. DZIEJE najnowsze Polski do roku 1945 / Antoni Czubiński. - Poznań : Wielkopolska Agencja Wydawnicza, 1994
 4. DZIEJE Polski 1918-1939 : wybór materiałów źródłowych / red. i oprac. Władysław A. Serczyk. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990
 5. GORZKA chwała : Polska i jej los 1918-1939 / Richard M. Watt ; przeł. [z ang.] Piotr Amsterdamski ; przedm. Norman Davies. - Warszawa : AMF Plus, 2005
 6. HISTORIA polityczna Polski 1864-1918 / Henryk Wereszycki. - Wyd. 2 krajowe, popr. i rozsz. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990
 7. HISTORIA Polski 1864-1939 / Henryk Zieliński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968
 8. HISTORIA Polski 1914-1939 / Henryk Zieliński. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985
 9. HISTORIA Polski 1914-2004 / Wojciech Roszkowski. - Wyd. 10 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
 10. HISTORIA Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. / Stanisław Mackiewicz (Cat). - Wyd. 4. - Londyn : PULS, 1992
 11. HISTORIA Polski od czasów najdawniejszych do 1990 roku / Jerzy Topolski. - Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Polczek, 1992
 12. JÓZEF Piłsudski 1867-1935 / Andrzej Garlicki. - [Wyd. 3 popr. i uzup.]. - Warszawa : Czytelnik, 1990
 13. JÓZEF Piłsudski 1914-1919. T. 1 / Jędrzej Giertych. - Londyn : Nakładem Autora, 1979
 14. JÓZEF Piłsudski 1867-1935 : życiorys / Wacław Jędrzejewicz. - Wyd. 5. - Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1986
 15. JÓZEF Piłsudski - legendy i fakty / Daria i Tomasz Nałęcz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986
 16. KULTURA Drugiej Rzeczypospolitej / Daria Nałęcz. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991
 17. LISTOPAD 1918 / Janusz Żarnowski. - Warszawa : Interpress, 1982
 18. LISTOPAD 1918 we wspomnieniach i relacjach / wybór, oprac. i wstęp Piotr Łossowski, Piotr Stawecki. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1988
 19. LISTOPADOWE dni - 1918 : kalendarium narodzin II Rzeczypospolitej / Piotr Wróbel. - Warszawa : Pax, 1988
 20. LOSY Polaków w XIX-XX w. : studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin / [kom. red. Barbara Grochulska, Jerzy Skowronek]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987
 21. MARSZAŁEK Józef Piłsudski (1867-1935) / tekst Marek Gałęzowski. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013
 22. NAJNOWSZA historia polityczna Polski. T.2, 1914-1939. 1 / Władysław Pobóg-Malinowski. - Gdańsk : Graf, 1990
 23. NAJNOWSZA historia polityczna Polski. T.2, 1914-1939. 2 / Władysław Pobóg-Malinowski. - Gdańsk : Graf, 1990
 24. NAJNOWSZA historia polityczna Polski 1864-1945. T. 1, [1864-1919] / Władysław Pobóg-Malinowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990
 25. NAJNOWSZE dzieje Polski : 1914-1983 / Antoni Czubiński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987
 26. NARODZINY Polski niepodległej : wizje, realia, opinie : studia i szkice / red. Mieczysław Tanty. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988
 27. NIEPODLEGŁOŚĆ i tradycje narodowe : w 60 rocznicę odbudowy państwowości polskiej / Henryk Jabłoński. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1980
 28. O KSZTAŁT Odrodzonej : walka o granice / Janusz Osica. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978
 29. OD niepodległości do niepodległości : historia Polski 1918-1989 / Adam Dziurok [i in.]. - Wyd. 2, popr. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011
 30. OD rządów ludowych do przewrotu majowego : zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926 / Andrzej Ajnenkiel. - [Wyd. 5]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986
 31. ODBUDOWA państwa polskiego : 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
 32. "OJCZYZNĄ był język i mowa..." : kultura polska a odbudowa niepodległości w 1918 r. / Janusz Żarnowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978
 33. OPINIA publiczna we Francji wobec sprawy polskiej w latach 1914-1918 / Wiesław Śladkowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976
 34. PAMIĘTNIK z lat wojny 1915-1918 / Stanisław Dzierzbicki ; słowem wstępnym poprzedził Janusz Pajewski ; przypisy oprac. Danuta Płygawko ; tekst przyg. do dr. z rękopisu Tomasz Jodełka-Burzecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983
 35. PAMIĘTNIKI 1914-1918. T. 1 / Ferdynand Foch ; przekł. Ottona Laskowskiego. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1931
 36. PAMIĘTNIKI 1914-1918. T. 2 / Ferdynand Foch ; przekł. Ottona Laskowskiego. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1931
 37. PAMIĘTNIKI Polaków 1918-1978 : antologia pamiętnikarstwa polskiego. T. 1, Druga Rzeczpospolita 1918-1939 / wybór i oprac. Bronisław Gołębiowski, Mieczysław Grad, Franciszek Jakubczak ; wstęp Józef Chałasiński, Jan Szczepański. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982
 38. PIERWSZE lata Drugiej Rzeczypospolitej / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989
 39. PIERWSZE piętnastolecie Polski niepodległej / Adam Próchnik [nazwa] (Henryk Swoboda) [pseud.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
 40. PIĘĆDZIESIĄT lat : 1918-1968 / Konstanty Grzybowski ; z przed. Kazimierza Opałka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977
 41. PIŁSUDCZYCY a narodowi demokraci 1908-1918 / Jan Molenda. -Warszawa : Książka i Wiedza, 1980
 42. POLITYCZNE uwarunkowania narodzin Drugiej Rzeczypospolitej : (listopad 1918-styczeń 1919) / Norbert Michta ; [przedmowa Tadeusz Cieślak]. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1980
 43. POLITYKA polska i odbudowanie państwa. T. 1 / Roman Dmowski ; przedmową do obecnego wydania i komentarzem opatrzył Tomasz Wituch. - Warszawa : Pax, 1988
 44. POLITYKA polska i odbudowanie państwa. T.2 / Roman Dmowski ; przedmową do obecnego wydania i komentarzem opatrzył Tomasz Wituch. - Warszawa : Pax, 1988
 45. POLSKA i świat w XX wieku / Witold Pronobis. - Warszawa : Editions Spotkania, 1990
 46. POLSKA : losy państwa i narodu / Henryk Samsonowicz [i in.]. - Warszawa : Iskry, 1997
 47. POLSKA niepodległa 1918-1939 / [red. Janusz Żarnowski]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984
 48. POLSKA niepodległa : opowiadania z dziejów Polski / Artur Śliwiński ; z 12 reprodukcjami obrazów Jana Matejki. - Warszawa : M. Arct, 1919
 49. POLSKA Odrodzona 1918-1939 : państwo, społeczeństwo, kultura / red. Jan Tomicki. - Wyd. 2. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1988
 50. POLSKA Odrodzona : społeczne i polityczne aspekty rozwoju odrodzonego państwa polskiego : Rozprawy i Studia / Antoni Czubiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1982
 51. POLSKA, ostatnie pół wieku. [Z.3], Świat między wojnami / redakcja Aleksander Łuczak, Andrzej Skrzypek. - Warszawa : Iskry, 1986
 52. POLSKA w Europie i świecie 1918-1939 / Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1984
 53. POLSKA w latach 1918-1939 : wybór tekstów źródłowych do nauczania historii / red. Wojciech Wrzesiński ; oprac. Krzysztof Kawalec, Leonard Smołka, Włodzimierz Suleja. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986
 54. POLSKA w pierwszej wojnie światowej / Jerzy Holzer, Jan Molenda. - Wydanie 3. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1973
 55. POWSTANIE II Rzeczypospolitej : wybór dokumentów 1866-1925 / pod red. Haliny Janowskiej i Tadeusza Jędruszczaka ; wstęp T. Jędruszczak ; dok. zebrali i oprac. H. Janowska [i in.] ; przygot. w Instytucie Historii PAN. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984
 56. POWSTANIE Wielkopolskie 1918-1919 / Marian Olszewski. - Wyd. 3 zm. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1978
 57. POWSTANIE Wielkopolskie 1918-1919 : geneza, charakter, znaczenie / Antoni Czubiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1978
 58. POWSTANIE Wielkopolskie 1918-1919 : wybór źródeł / wybór i oprac. Antoni Czubiński i Bogusław Polak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1983
 59. POWSTANIE Wielkopolskie 1918-1919 : zarys dziejów / Antoni Czubiński, Zdzisław Grot, Benon Miśkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
 60. PRZYJAŹNIE i antagonizmy : stosunki Polski i państwami sąsiednimi w latach 1918-1939 / opracowanie Henryk Bułhak [i inni] ; pod redakcją Janusza Żarnowskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Zakład Dziejów Europy XIX i XX w. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977
 61. ROK 1918 / Włodzimierz Tadeusz Kowalski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978
 62. ROK 1918 - tradycje i oczekiwania / [red. nauk. Andrzej Garlicki]. - Warszawa : Czytelnik, 1978
 63. ROK 1918 : we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych / wybrał i oprac. Jan Borkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
 64. ROZPAD Austro-Węgier 1914-1918 : (sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne) / Henryk Batowski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982
 65. SIEDEMDZIESIĄTA rocznica odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego : materiały z konferencji, odbytej 13-14 grudnia 1988 r. w UAM w Poznaniu / pod red. Tadeusza Kotłowskiego. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1992
 66. SPORY o II Rzeczpospolitą : ewolucja poglądów publicystyki i historiografii polskiej na temat przyczyn odbudowy i znaczenia niepodległego państwa dla narodu polskiego / Antoni Czubiński. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Poznań : Instytut Zachodni, 1988
 67. STANY Zjednoczone a odrodzenie Polski : polityka Stanów Zjednoczonych wobec sprawy polskiej i Polski w latach 1916-1919 / Jacek Ryszard Wędrowski ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980
 68. TERAZ będzie Polska : wybór z pamiętników z okresu I wojny światowej / wstęp, oprac. i przypisy Andrzej Rosner. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1988
 69. TRUDNA niepodległość : rozważania o gospodarce Polski 1918-1939 / Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1978
 70. U ŹRÓDEŁ niepodległości Polski : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Walichnowskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
 71. W KRĘGU polskich doświadczeń historycznych XIX i XX w. : studia / Zygmunt Mańkowski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986
 72. WALKA Rzeczypospolitej o kresy północno-wschodnie 1918-1920 : polityka i działania militarne / Grzegorz Łukomski. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1994
 73. WALKA Ślązaków - Zaolzian i Górnoślązaków o Polskę Niepodległą od 1918 roku do upadku komunizmu / Alfred i Janina Mura. - Rybnik : Infopakt, 2007
 74. WALKA zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905-1918 / Wacław Lipiński. - Warszawa : Volumen, 1990
 75. WIZJE niepodległości / Andrzej Zakrzewski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983
 76. WOJNY o granice Polski Odrodzonej : 1918-1921 / Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1992
 77. WOKÓŁ sprawy polskiej : Paryż - Lozanna - Londyn 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1970
 78. WSPOMNIENIA powstańców wielkopolskich / wyboru dokonali i wstępem opatrzyli Lesław Tokarski i Jerzy Ziołek ; [przedmowę napisał Władysław Markiewicz]. - Wyd. 3. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1978
 79. WYGRAĆ Polskę : 1914-1918 / Tomasz Schramm. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989
 80. Z BADAŃ nad wpływem i znaczeniem rewolucji rosyjskich 1917 r. dla ziem polskich / pod red. Henryka Zielińskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968
 81. Z DZIEJÓW Drugiej Rzeczypospolitej / Olgierd Terlecki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985
 82. Z DZIEJÓW Drugiej Rzeczypospolitej : praca zbiorowa / red. Andrzej Garlicki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.
 83. ZA Waszą i naszą wolność / Marian Zgórniak. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988
 84. ZARYS dziejów Polski 1864-1939 / Jan M. Małecki. - Kraków : Znak, 1991
 85. ZERWANE pęta : usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku / Piotr Łossowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM ORAZ FRAGMENTY KSIĄŻEK:

 1. 11 LISTOPADA : scenariusz uroczystości szkolnej / Anna Maj // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 28
 2. 11 LISTOPADA : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę / Barbara Mazur // Wychowawca. - 2000, nr 10, s. 36-38
 3. 11 LISTOPADA - Święto Niepodległości : scenariusz montażu słowno-muzycznego / Beata Szulc // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 10, s. 17-18
 4. 11 LISTOPADA - Święto Niepodległości : (scenariusz uroczystości) / Joanna Ziętek // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 6, s. 21-24
 5. A GDY wolności przyszedł czas... : montaż publicystyki i poezji poświęcony rocznicy Niepodległości / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 9, s. 10-12
 6. A MURY runą : (scenariusz akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości) / Lucyna Maryniak // Wychowawca. - 1999, nr 10, s. 38-42
 7. ABY Polska była Polską : scenariusz słowno-muzyczny w rocznicę odzyskania niepodległości / Beata Kubiec, Monika Olejarska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 10, s. 17-19
 8. APEL z okazji Święta Niepodległości - szkolna nuda czy intelektualne przeżycie? : (scenariusz) / Mirosława Domżalska // Wiadomości Historyczne. - 2002, nr 2, s. 118-121
 9. BÓG - Honor - Ojczyzna : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Renata Ciesielska, Maria Grajek, Małgorzata Tomczak // Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 16-19
 10. DLA ciebie, kraju... : scenariusz apelu / Danuta Giewartowska // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 3, s. 18-20
 11. DOBRO Ojczyzny : scenariusz akademii z okazji Dnia Niepodległości / Anna Pasiowiec // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 20-21
 12. DROGA do niepodległości : program wieczornicy w rocznicę odzyskania niepodległości Polski / Wojciech Hausner // Wychowawca. - 1995, nr 10, s. 14-15
 13. DZIADEK, komendant i niepodległa Polska [J. Piłsudski] / Włodzimierz Wójcik // Śląsk. - 2008, nr 11, s. 52-54
 14. EDUKACJA patriotyczna kanwą terapii pedagogicznej na przykładzie Święta Odzyskania Niepodległości [konspekt zespołowych zajęć z terapii językowej] / Jadwiga Jastrząb, Angelika Cedro, Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, wkładka s. I-III
 15. FENIKS : montaż słowno-muzyczny z okazji rocznicy Niepodległości : (przeznaczony do realizacji w szkole średniej) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 7/8, s. 16-18
 16. HOŁD bohaterskim przodkom : scenariusz inscenizacji na Święto Niepodległości Polski / Irena Kopf // Wychowawca. - 2013, nr 11, s. 24-27
 17. IDEA Niepodległej Ojczyzny : Muzeum Polskie w Rapperswilu / Teresa Dziurzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 10, s. 12-15
 18. JAK tu prawdę o Polsce powiedzieć... : montaż słowno-muzyczny : (adresowany wyłącznie do klas starszych szkoły średniej) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 7/8, s. 12-15
 19. JUŻ ją widzieli idącą... : widowisko z okazji Święta 11 Listopada / Barbara Urbańska, Piotr Piecha // Wychowawca. - 1996, nr 10, s.25-27
 20. KALENDARIUM powstań śląskich i działań niepodległościowych / oprac. Barbara Szmatloch // Śląsk. - 2011, nr 5, s. 6-8
 21. KAMIENIE historii : apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Agnieszka Sołtysik, Małgorzata Zagórska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 4, s. 36-46 : il.
 22. KANON niepodległości / Maciej Kalbarczyk, Stanisław Kalbarczyk, Wojciech Kudyba, Wojciech Wencel, Andrzej Kowalczyk // Gość Niedzielny. - 2018, nr 15, s. 60-63
 23. KATORŻNICY naczelnikami więzień [po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.] / Krystian Bedyński // Forum Penitencjarne. - 2013, nr 12, s. 36-37
 24. KIEDY myślę... Ojczyzna [scenariusz imprezy z okazji Święta Niepodległości] / oprac. Magdalena Bliźniak // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 38, s. 23
 25. KONSTANTY Wolny (1877-1940) - działacz niepodległościowy i społeczny : część 1 - Lata 1877-1921 / Jarosław Durka // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2012, nr 2, s. 38-40
 26. KONSTANTY Wolny (1877-1940) - działacz niepodległościowy i społeczny : część 2 - lata 1922-1940 / Jarosław Durka // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2012, nr 3, s. 26-27
 27. LEKCJA historii : scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Ewelina Bladoszewska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 31-32
 28. LITERATURA wobec niepodległości / Danuta Marszałkowska // Polonistyka. - 1988, nr 3, s. 179-188
 29. MODLITWA polskiego żołnierza : scenariusz z okazji Narodowego Święta Niepodległości : poświęcony żołnierzom walczącym o wolność : przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 9, s. 24-26
 30. MÓJ kraj, moja miejscowość : [scenariusz zajęć z okazji Dnia Niepodległości] / Danuta Kręcisz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 45-47
 31. MYŚLĄC - Ojczyzna" : (montaż literacko-muzyczny) / Krystyna Ryniak // Wychowawca. - 2000, nr 10, s. 34-35
 32. NARÓD jest, aby był : scenariusz na rocznicę odzyskania niepodległości Polski / Anna Chojnacka // Wychowawca. - 2011, nr 11, s. 26-28
 33. NASZ dom, nasz kraj : scenariusz widowiska niepodległościowego / Grażyna Michalik // Wychowawca. - 2002, nr 11, s. 24-25
 34. NAUCZYCIELSKI ruch związkowy do odzyskania niepodległości w 1918 roku / Jan Ryś, Ryszard Ślęczka // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2015, nr 3/4, s. 41-56
 35. NIE rzucim ziemi skąd nasz ród... : scenariusz widowiska artystycznego z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. / Alicja Piwowarczyk // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2003, nr 3, s. 103-108
 36. NIE tylko akademia, czyli garść pomysłów na uczczenie 11 listopada / Justyna Jędrzejak // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 10, s. 14-17
 37. NIEPODLEGŁA w grze : zorganizuj grę miejską (terenową) z okazji 100-lecia niepodległości / Karol Baranowski // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 4, s. 4-9
 38. NIEPODLEGŁOŚĆ? A co ja z tego mam? : zajęcia na temat niepodległości i współczesnego patriotyzmu / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 5, s. 12-13
 39. NIEPODLEGŁOŚĆ - gra o życie : scenariusz apelu przeznaczonego dla II etapu edukacyjnego / Dorota Bielawska // Wychowawca. - 2017, nr 10, s. 28-31
 40. NIEPODLEGŁOŚĆ to sprawiła, że wolną jest Ojczyzna... : scenariusz z okazji Święta Odzyskania Niepodległości / Renata Drewniak // Katecheta. - 2004, nr 10, s. 45-48
 41. NOWA formuła wychowania patriotycznego [scenariusz Święta Niepodległości] / Maria Filippowicz // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 10, s. 12-13
 42. O NIEPODLEGŁOŚCI w bibliotece : wolność / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 4, s. 34-36
 43. OBCHODY rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości : scenariusz programu artystycznego / Agnieszka Lisowska // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 40, s. 18
 44. OJCZYZNA jest naszą matką : scenariusz z okazji Święta Niepodległości / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 5, s. 27-29
 45. OJCZYZNA moja : (scenariusz inscenizacji z okazji Narodowego Święta Niepodległości) / Agnieszka Maj // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 1, s. 41-45
 46. OJCZYZNO ma tyle razy... : scenariusz przedstawienia teatralnego z okazji Święta Niepodległości dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Dariusz Bralski // Nowa Szkoła. - 2001, nr 8, s. 22-24
 47. OPOWIEDZ mi, dziadku : scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Marzanna Makaryk, Ewa Rozmysłowska-Rypuła // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 28-31
 48. OPOWIEM Ci o Polsce : scenariusz wieczornicy z okazji Narodowego Święta Niepodległości / Grażyna Wojtasik // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2012, nr 4, s. 70-74
 49. POLACY mają w sobie instynkt wolności... : scenariusz słowno-muzyczny z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 9, s. 26-28
 50. POLSKA droga do wolności : scenariusz z okazji Święta Niepodległości / Ewa Rzepska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 9, s. 17-19, 20
 51. POLSKIE pieśni patriotyczne w okresie dążenia Polaków od odzyskania niepodległości Ojczyzny (edukacja patriotyczna) / Joanna Put // Forum Nauczycieli. - 2011, nr 2, s. 51-59
 52. PÓKI my żyjemy : (apel np. z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada) / Agnieszka Olczak // Wychowawca. - 2006, nr 7-8, s. 26-28
 53. PRYMAS Wyszyński w perspektywie zmagań o niepodległość / Jan Żaryn // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10, s. 30-36
 54. "PRZESZŁOŚĆ jest to dziś, tylko cokolwiek dalej", Cyprian Kamil Norwid : scenariusz z okazji Narodowego Święta Niepodległości / Alicja Grzegorczyk // Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 30-31
 55. PYTASZ się, synu, gdzie jest i jaka? : program poetycko-muzyczny z okazji Święta Niepodległości / Krystyna Barańska // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 10, s.30-32
 56. ROK 1918 : scenariusz uroczystości szkolnej / Lesława Szczerkowska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 9, s. 25-27
 57. ROTA - pieśń niepodległości : powstanie - przemiany - funkcja społeczna / Andrzej Romanowski // Pamiętnik Literacki. - 1987, z. 2, s. 229-262
 58. RYCERZ Rzeczypospolitej : o wkładzie Wojciecha Korfantego do walki o niepodległość Polski w latach 1903-1922 / Marian Marek Drozdowski // Śląsk. - 2009, nr 4, s. 34-38
 59. SCENARIUSZ przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 50-52
 60. SCENARIUSZ sesji naukowej przygotowanej na 11 XI - Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę / Anna Chochowska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 10, s. 16-18
 61. SCENARIUSZ uroczystości z okazji Święta 11 Listopada / Monika Pniakowska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2007, nr 4, s. 39-40
 62. SCENARIUSZ uroczystości z okazji Święta Niepodległości / Maria Szpunar-Jura // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s.29-31
 63. SZKOLNE obchody stulecia niepodległości / Jacek Królikowski // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 4, s. 76-79
 64. ŚLADAMI ojców niepodległości : pomysł na grę miejską (szkolną) / Karol Baranowski // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 4, s. 12
 65. ŚLADY Święta Niepodległości w naszym mieście (akademia szkolna) / Anna Gorlewska, Monika Rotmańska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 7-8, s. 9-10
 66. ŚWIĘTO niepodległości / Bogumiła Woźniak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7-8, s. 12-13
 67. ŚWIĘTO Niepodległości Polski : konspekt lekcji wychowawczej dla klasy 1 gimnazjum / Elżbieta Utig // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 27
 68. ŚWIĘTO Niepodległości : program dla klas 1-3 szkoły podstawowej / Katarzyna Nowak-Kwiatkowska // Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 24-25
 69. ŚWIĘTO Niepodległości - scenariusz / Janina Niemiec, Violetta Żukowska.// Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s.566-568
 70. ŚWIĘTO Odzyskania Niepodległości : scenariusz uroczystości / Anna Konopka, Remigiusz Rudolf // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 7-8, s. 27-29
 71. TA, co nie zginęła : montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości / Ewa Zając // Wychowawca. - 2014, nr 11, s. 34-35
 72. TEATR Wolnej Myśli „Pod Białym Orłem” : scenariusz spektaklu teatralnego z okazji Święta Niepodległości / Witold Pelka // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 4, s. 37-41
 73. TESTAMENT po... Józefie Piłsudskim : (propozycja metodyczna dla klasy 6] [z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości] / Izabela Macheta-Kornaś // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 2, s. 73-78
 74. TĘSKNOTA niejedno ma imię... : 94. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę : scenariusz teatralny dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Maria Mojzesowicz // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 28-30
 75. UDZIAŁ harcerzy i filomatów pomorskich z okresu zaboru pruskiego w walkach o niepodległość Polski w latach 1918-1920 i w okresie II wojny światowej / Jerzy Szews // W: SZLAKAMI przeszłości i czasów współczesnych. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1996. - S. 316-326
 76. UROCZYSTY dzień [Święto Odzyskania Niepodległości] / Jowita Czyż // Wychowawca. - 2013, nr 11, s. 30-31
 77. W PRZEDEDNIU niepodległości : działalność socjalna na terenach zaborów. // W: OPIEKA i pomoc społeczna. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - S. 51-59
 78. WARSZTATY z okazji 11 listopada - Dnia Niepodległości / Piotr Ulatowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 10, s. 41-43
 79. WOLNA i niezależna : scenariusz uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości / Bożena Szurlej-Duda, Bożena Wiśniewska // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 24-26
 80. WOLNA Polska : scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Anna Kostrzewa // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 20-21
 81. WOLNOŚĆ kocham i rozumiem [scenariusz uroczystości z okazji święta niepodległości] / Aldona Kopinke, Tomasz Szymkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 13-14
 82. WSPÓŁTWÓRCA Niepodległej [gen. Józef Haller] / Stanisław Zasada // Gość Niedzielny. - 2014, nr 45, s. 46-47
 83. Z NIEPODLEGŁĄ o zwycięstwo! : historyczna potyczka dla czterech drużyn / Monika Simonjetz // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 4, s. 30-33
 84. ZAGINIONY rozkaz Piłsudskiego : plan gry miejskiej dotyczącej odzyskania niepodległości / Karol Baranowski // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 4, s. 10-11
 85. ZAPOMNIANI ojcowie niepodległości / Andrzej Grajewski // Gość Niedzielny. - 2018, nr 6, s. 52-53