Zbigniew Herbert (1924 - 1998)

Życie i twórczość

- zestawienie bibliograficzne w wyborze

na podstawie zbiorów PBW w Katowicach

 

KSIĄŻKI:

 

Książki dotyczące życia i twórczości Zbigniewa Herberta

 1. BLISKO wiersza : 30 interpretacji / Marian Stala. - Kraków : Znak, 2013
 2. CIEMNE źródło : (o twórczości Zbigniewa Herberta) / Andrzej Franaszek. - London : Puls Publications, 1998
 3. CIEŃ wielkiej tajemnicy … : Norwid, Grabiński, Leśmian, Tyrmand, Mackiewicz, Herbert, Vincenz / Marek Adamiec. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1995
 4. DRAMAT polski : interpretacje. Cz. 2, Po roku 1918 / pod redakcją Jana Ciechowicza i Zbigniewa Majchrowskiego ; wstęp i posłowie Dobrochny Ratajczakowej. - Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, copyright 2001
 5. DZIEŁA, języki, tradycje / pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo : Fundacja "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych", 2006
 6. GRY pana Cogito / Andrzej Kaliszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982
 7. HERBERT / Jacek Łukasiewicz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2001
 8. LITERATURA i książka dziecięca : słowo - obiegi - konteksty / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2003
 9. NIEPEWNA jasność tekstu : szkice o twórczości Zbigniewa Herberta : 1998-2008 / [red. Józef Maria Ruszar]. - Kraków : Platan, 2009
 10. OTWIERANIE głosu : studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta (do 1957 roku) / Mateusz Antoniuk. - Kraków : Platan, 2009
 11. POECI patrzą... : obrazy, wiersze, komentarze / Aneta Grodecka. - Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2008
 12. POETA, czyli człowiek zwielokrotniony : szkice o Zbigniewie Herbercie / Bohdan Urbankowski. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen, 2004
 13. POEZJA polska XX wieku wobec tradycji / Jolanta Dudek. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", copyright 2002
 14. POEZJA Zbigniewa Herberta / Jacek Łukasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995
 15. POEZJA Zbigniewa Herberta na lekcjach języka polskiego : propozycje metodyczne / Barbara Myrdzik. - Lublin : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1984
 16. POEZJE Zbigniewa Herberta [Nike, która się waha; Do Apollina; Apollo i Marsjasz; Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz; Pan Cogito - powrót; Przesłanie Pana Cogito; Wilk i owieczka; Próba rozwiązania mitologii; Co myśli Pan Cogito o piekle; Kołatka; Tren Fortynbrasa; Przesłuchanie anioła; Raport z oblężonego Miasta; 17 IX] / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2005
 17. POZNAWANIE Herberta. [1] / wybór i wstęp Andrzej Franaszek. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1998
 18. POZNAWANIE Herberta. [2] / wybór i wstęp Andrzej Franaszek. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000
 19. "... POZOSTAĆ wiernym niepewnej jasności" : wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta / Danuta Opacka-Walasek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996
 20. SIEDEMNASTOWIECZNE malarstwo holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku / Magdalena Śniedziewska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
 21. SZTUKA interpretacji : poezja polska XX i XXI wieku / red. Dariusz Szczukowski i Grażyna B. Tomaszewska. - Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2014
 22. ŚWIAT jako Ty : poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku / Dariusz Pawelec. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2003
 23. TEKSTY kultury w szkole / pod red. Barbary Myrdzik, Leszka Tymiakina. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
 24. TWÓRCZOŚĆ Zbigniewa Herberta : studia / red. Marzena Woźniak-Łabieniec, Jerzy Wiśniewski. - Kraków : UNIVERSITAS, 2001
 25. UCIEKINIER z Utopii : o poezji Zbigniewa Herberta / Stanisław Barańczak. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
 26. UCIEKINIER z Utopii : o poezji Zbigniewa Herberta / Stanisław Barańczak. - Wyd. 2, pierwsze krajowe. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1994
 27. UŚMIECH Sfinksa : o poezji Zbigniewa Herberta / Julian Kornhauser. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001
 28. WIERSZE Zbigniewa Herberta / Marek Adamiec. - Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1994

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM ORAZ FRAGMENTY KSIĄŻEK:

Artykuły dotyczące życia i twórczości Zbigniewa Herberta

 1. A NADE wszystko żebym był pokorny... : Zbigniew Herbert w ogrodzie Europy / Dorota Kozicka. // Ruch Literacki. - 2003, z. 1, s. 33-47
 2. ANALIZA strukturalno-semiotyczna ["Prośba" Z. Herberta] / Seweryna Wysłouch. // Polonistyka. - 1992, nr 5,
 3. s. 262-265
 4. ANALIZA wiersza Zbigniewa Herberta "Podróż" / Marek Bernacki. // Polonistyka. - 2004, nr 6, s. 42-45
 5. ANIOŁY nasze, Hasiora i Herberta : scenariusz lekcji integrującej język polski i plastykę : 2-3 godz. [Przesłuchanie Anioła W. Hasiora i Przesłuchanie anioła Z. Herberta] / Elżbieta Potalska. // Język Polski w Gimnazjum. - 1999/2000, nr 4, s. 21-26
 6. ANTAGONIŚCI [wspólne motywy twórczości Z. Herberta i T. Różewicza] / Agnieszka Anuszkiewicz. // Twórczość. - 2001, nr 10, s. 78-100
 7. ANTYHERBERT spokojny / Andrzej Jarczewski. // Śląsk. - 2011, nr 9, s. 54-55
 8. ANTY-ODA Zbigniewa Herberta "Do Ateny" / Jerzy Kram. // Polonistyka. - 1981, nr 4, s. 255-258
 9. BEZ Eurydyki : Rilke, Herbert, Miłosz wobec mitu miłosnej żałoby / Katarzyna Kuczyńska-Koschany. // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 3, s. 197-202
 10. BYŁ sobie piękny koń z Lascaux - jak Z. Herbert odczytał malowidła praczłowieka? / Teresa Bugajska. // Język Polski w Gimnazjum. - 1999/2000, nr 2, s. 24-26
 11. CHRYSTUS w poezji Zbigniewa Herberta / Tomasz Garbol. // Ruch Literacki. - 2001, z. 2, s. 199-210
 12. CHRZEST ziemi : (Herbert, presokratycy i Nietzsche) / Józef Maria Ruszar. // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 6-12
 13. CIAŁO jako problem filozoficzny w poezji Herberta / Beata Przymuszała. // Polonistyka. - 2003, nr 7, s. 397-403
 14. CZARNA magia : dwa tworzywa – jeden wymiar : Pan Cogito Zbigniewa Herberta i Rene Magritte’a / Iwona Mikołajczyk. // Pamiętnik Literacki. – 2014, z.4, s. 87-100
 15. CZARNOFIGUROWE dzieło Eksekiasa Zbigniewa Herberta / Karol Zieliński. // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 4, s. 116-123
 16. CZY czerń musi być zła? : o poetyckim wartościowaniu koloru czarnego w poezji Zbigniewa Herberta / Ewa Badyda. // Język Polski. - 2006, nr 2, s. 116-125
 17. CZY "Kamyk jest stworzenie doskonałym" ze Zbigniewem Herbertem przyglądamy się naturze / Marianna Trojak. // Biblioterapeuta. - 2004, nr 2, s. 14-16
 18. CZY Pan Cogito bał się kobiet? : o poezji Zbigniewa Herberta z perspektywy genderowej / Katarzyna Lisowska. // Odra. - 2010, nr 12, s. 156-160
 19. CZY powiodła się próba rozwiązania mitologii? : interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta / Agnieszka Janiak. // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 3, s. 90-96
 20. CZYM jest głos wewnętrzny? : o wierszu Zbigniewa Herberta / Tomasz Markiewka. // Przegląd Humanistyczny. - 2012, nr 3, s. 99-107
 21. CZYTAĆ "Tren Fortynbrasa" od końca : przyczynek do lektury wiersza [Zbigniewa Herberta] / Małgorzata Mikołajczak. // Ruch Literacki. - 2003, z. 3, s. 315-325
 22. DLACZEGO boimy się Prokrustesa X? : (Zbigniew Herbert "Damastes z przydomkiem Prokrustes mówi") / Zuzanna Wasilewska-Lipke. // Polonistyka. - 2002, nr 10, s. 601-606
 23. DLACZEGO chasydzi? : próba lektury wiersza Zbigniewa Herberta "Pan Cogito szuka rady" / Marek Adamiec. // W: PROBLEMATYKA aksjologiczna w nauce o literaturze / pod red. Stefana Sawickiego, Andrzeja Tyszczyka. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1992. - S. 405-419
 24. DLACZEGO klasycyzm? ["Apollo i Marsjasz" oraz "Dlaczego klasycy" Z. Herberta] / Jerzy Tarnacki. // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 4, s. 83-87
 25. DO czego nam dziś potrzebny Pan Cogito? / Marcin Telicki. // Polonistyka. - 2010, nr 9, s. 43-46
 26. DOTKNĄĆ istoty rzeczy : Zbigniew Herbert w poszukiwaniu sensu / Adriana Szymańska. // Przegląd Powszechny. - 2008, nr 10, s. 73-89
 27. DROGA do Panteonu... - dlatego starożytni [antyk jako inspiracja twórczości J. Kochanowskiego, romantyków, S. Wyspiańskiego, Z. Herberta i K. Wierzyńskiego] / Stanisław Zając. // Wiadomości Historyczne. - 2013, nr 6, s. 31-34
 28. DWA przesłania : ("Przesłanie Pana Cogito" Herberta i "Przesłanie pana X" Polkowskiego) / Tadeusz Patrzałek. // Polonistyka. - 1992, nr 4, s. 235-239
 29. DYLEMATY emigrantów - [scenariusz lekcji w klasie maturalnej, przeprowadzonej metodą dramy] na podstawie wybranych wierszy Zbigniewa Herberta / Urszula Kamińska. // Drama. - Z. 43 (2002/2003), s. 14-17
 30. DZIEŁA plastyczne - inspiracje w poezji współczesnej : Herbert - Grochowiak - Szymborska / Jerzy Kram. // Polonistyka. - 1986, nr 3, s. 182-192
 31. EKSPLIKACJA tekstu : (Pan od przyrody Zbigniewa Herberta) / Aleksander Wit Labuda. // Polonistyka. - 1992, nr 5, s. 266-276
 32. EPIFANIE wygnańców / Tomasz Garbol. // Roczniki Humanistyczne. - T. 62, z.1: Literatura polska (2014), s. 99-112
 33. EUROPEJSKIE memento ["Szkice piórkiem" Andrzeja Bobkowskiego, "Lekcja łaciny" Zbigniewa Herberta, "Będziemy pławić konie we krwi" Ryszarda Kapuścińskiego i "Jakbyś kamień jadła" Wojciecha Tochmana na lekcjach języka polskiego w liceum] / Krzysztof Koc. // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 4, s. 11-17
 34. FILOZOFIA nauczania, czyli o podmiotowości raz jeszcze ["Lekcja łaciny" Zbigniewa Herberta] / Krzysztof Koc. // Polonistyka. - 2010, nr 2, s. 26-31
 35. GESTY miłości, gesty śmierci : reinterpretacje mitu o Orfeuszu, Eurydyce i Hermesie / Katarzyna Kuczyńska. // Polonistyka. - 1997, nr 2, s. 94-101
 36. GŁOS w dyskusji nad kształtem współczesnej kultury : (Zbigniew Herbert "Pan Cogito a pop") / Anna Szurczak. // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 3, s. 18-23
 37. HERBERT : ciemne flukta (notatki) / Paweł Próchniak. // Polonistyka. - 2010, nr 9, s. 23-29
 38. HERBERT podgląda Terborcha / Patrycja Garboś. // Odra. - 2009, nr 1, s. 49-52
 39. HERBERT w liceum - dzisiaj / Bożena Chrząstowska. // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 42-44
 40. HERBERT w rodzinnym kręgu / Marek Klecel. // Twórczość. - 2010, nr 8, s. 113-120
 41. HERBERTOWE ars moriendi : propozycja lektury wiersza "Ostatnie słowa" / Paweł Panas. // Kresy. - 2007, nr 1-2, s. 51-57
 42. HERBERTOWSKA lekcja "czytania obrazu" : Martwa natura z wędzidłem / Małgorzata Imperowicz-Jurczak. // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 32-36
 43. HERMES jako psychoanalityk : Herbert z Freudem na Akropolu / Artur Grabowski. // Znak. - 2009, nr 1, s. 107-122
 44. JAK nowocześnie i nietypowo uczcić rok Herbertowski? : (WebQuest w pracy nauczyciela-bibliotekarza) / Barbara Michałek. // Dialogi Biblioteczne. - 2008, nr 1, s. 26-33, bibliogr.
 45. JAK oswoić dla uczniów poezję współczesną? / Agnieszka Kastelik-Herbuś. // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 2, s. 28-34
 46. JAK teksty "rozmawiają z tekstami"? [Utwory L. Staffa i Z. Herberta na lekcjach j. polskiego w gimnazjum] / Bożena Lysko. // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 57-63
 47. JEDEN wiersz Zbigniewa Herberta [Colantonio - S. Gierolamo e il Leone] / Wojciech Kudyba. // Roczniki Humanistyczne. - T. 61, z. 1: Literatura polska (2013), s. 117-130
 48. JEDNOSTKA? Masa? Tłum? : rozważania o tym, co przemoc robi z człowiekiem / Katarzyna Kozłowska, Anna Stachowicz. // Polonistyka. - 2013, nr 10, s. 19-23
 49. KAMYK i Cebula czyli w Sieci liryki [interpretacja wierszy Herberta i Szymborskiej, nawiązująca do idei hipertekstu] / Anna Wiercińska-Biernacka. // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, z. 4, s. 56-62
 50. KATEGORIA praeparatio evangelica w świetle twórczości Zbigniewa Herberta : propozycja modelu / Katarzyna Solecka. // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - 2005, nr 4, s. 81-90
 51. KERYGMATYCZNA interpretacja Przesłania Pana Cogito / Marian Maciejewski. // Polonistyka. - 1992, nr 7/8, s. 399-410
 52. KILKA uwag na temat kompozycji maturalnych esejów interpretacyjnych : (interpretacja Testamentu Z. Herberta) / Joanna Chałońska. // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, nr 4, s. 34-45
 53. KLASYCYZM dzisiejszy : o liryce Zbigniewa Herberta / Andrzej St. Kowalczyk. // Polonistyka. - 1986, nr 3, s. 171-182
 54. KLUB poetycki : temat: Doskonała niedoskonałość? - motyw kamienia w literaturze / Aldona Szukalska. // Polonistyka. - 2017, nr 6, s. 49-51
 55. KRYPTONIM "Bem" : sprawa operacyjnego rozpracowania Zbigniewa Herberta : 1967-1970 / Małgorzata Ptasińska-Wójcik, Grzegorz Majchrzak. // Zeszyty Historyczne. - Z. 153 (2005), s. 5-60
 56. KRYTYK, który się waha [Z. Herbert] / Piotr Śliwiński. // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 13-19
 57. KRYTYKA tematyczna ["W pracowni malarza" Z. Herberta] / Alicja Baluchowa. // Polonistyka. - 1992, nr 5, s. 277-280
 58. KSIĄŻKA "mówi" - próba hermeneutycznej interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta / Barbara Tomalak. // W: INTERPRETACJE i nowa matura / pod red. Anny Opackiej. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - S. 99-108
 59. KTÓRA lektura? : poezja Herberta wobec hermeneutyki / Agnieszka Czajkowska. // Ruch Literacki. - 2006, z. 6, s. 617-626
 60. LEPIEJ czytać wiersze Celan Herberta / Joanna Roszak. // Zeszyty Literackie. - 2006, nr 2, s. 117-123
 61. LIRYCZNE studium fotografii i lustra ["Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz", "Próba opisu" Z. Herberta; "Fotografia tłumu", "Pierwsza fotografia Hitlera" W. Szymborskiej] / Andrzej Łopata. // Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 4, s. 33-39
 62. LISTY do Muzy Zbigniewa Herberta jako przykład spójnej konstrukcji opartej na dialogu / Agnieszka Szymańska. // Roczniki Humanistyczne. - T. 52, z. 6: Językoznawstwo (2004), s. 181-209
 63. LITERACKIE kodeksy moralne : E. Hemingway i Z. Herbert / Leon Andrzej Krzemieniecki. // Biblioterapeuta. - 2008, nr 4, s. 3-5
 64. METAFIZYKA konkretu - Stołek Zbigniewa Herberta / Andrzej Szwast. // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 4, s. 142-146
 65. MIAŁAM szczęście, że go spotkałam [Z. Herbert] / Katarzyna Herbert ; rozm. przepr. Katarzyna Kolska. // W Drodze. - 2014, nr 11, s. 65-75
 66. MIASTO Herberta / Anna Mazurkiewicz-Szczyszek. // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 20-25
 67. MIĘDZY Bogiem a grzechem : wątek antropologiczny i teologiczny we współczesnej poezji polskiej / Ilona Cieślik-Grela. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego; nr 2277). // W: STAROPOLSKIE teksty i konteksty. T. 5. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego. - S. 91-107
 68. MIĘDZY kamieniem i wzruszeniem : o dylematach etyki i estetyki w twórczości Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak. // Ruch Literacki. - 2004, z. 2, s. 205-221
 69. MIĘDZY niebem a ziemią [Zbigniew Herbert] / Julian Kornhauser. // Odra. - 2006, nr 11, s. 41-44
 70. MITOLOGIA na nowo odczytana : wokół prozy poetyckiej Zbigniewa Herberta / Paweł Czapczyk. // Twórczość. - 2003, nr 4, s. 60-72
 71. MITOLOGICZNA migawka : Mieczysław Jastrun, Zbigniew Herbert i Cyprian Kamil Norwid wyjaśniają swoje fotografie / Cezary Zalewski. // Ruch Literacki. - 2006, z. 4-5, s. 507-518
 72. MOTYW podróży w poezji Zbigniewa Herberta / Danuta Opacka-Walasek. // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 79-91
 73. MYŚLICIEL w meloniku : Zbigniew Herbert, Pan Cogito / Urszula Wykurz. // Język Polski w Gimnazjum. - 2017/2018, nr 1, s. 87-99
 74. NADZIEJA cierpiących : o wierszu Zbigniewa Herberta "Modlitwa starców" / Rafał Rutkowski. // Ruch Literacki. - 2005, z. 3, s. 293-301
 75. NAJLEPSZE życzenia z głębi mego kamiennego serca : scenariusz lekcji w szkole podstawowej [scenariusz lekcji o „Kamyku” Z. Herberta] / Monika Simonjetz. // Polonistyka. – 2015, nr 6, s. 36-39
 76. NIE tylko Caravaggio : "Tomasz " Zbigniewa Herberta a "Św. Tomasz Didymus" Denise Levertov / Tomasz Garbol. // Ruch Literacki. - 2009, z. 3, s. 247-254
 77. NIE zapowiadałem się na poetę / Zbigniew Herbert ; rozm. przepr. Janusz Maciejewski ; oprac. Agnieszka Kawka i Janusz Maciejewski. // Odra. - 2008, nr 9, s. 53-63
 78. NIEBIESKIE oczy matki i błękitne oczy królowej Amazonek, czyli funkcje koloru niebieskiego w poezji Zbigniewa Herberta / Ewa Badyda. // Język Polski. - 2001, nr 1-2, s. 68-75
 79. NIENOWOCZESNY flaneur... : o nieistniejącej dyskusji Zbigniewa Herberta z Charlesem Baudelairem / Michał Kopczyk. // Śląsk. - 2008, nr 12, s. 29-31
 80. NIEZŁOMNOŚĆ czy kompromis? : wokół "Szuflady" Zbigniewa Herberta / Mariusz Zawodniak. // Pamiętnik Literacki. - 1993, z. 2, s. 107-118
 81. NIKE i pomniki [Nike w wierszu Z. Herberta i w ikonografii] / Piotr Bernatowicz. // Polonistyka. - 2011, nr 8, s. 27-31 : il.
 82. O JĘZYKU wyrażania rzeczywistości : (na podstawie "Ornamentatorów" Zbigniewa Herberta) / Elżbieta Mikoś. // Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 3, s. 17-23
 83. O POEZJI Anny Kamieńskiej, Jana Twardowskiego i Zbigniewa Herberta [A. Kamieńska: Wozem, Pastereczka, Widok z gór, Piękne ręce zobaczone w tramwaju; J. Twardowski: Do moich uczniów; Z. Herbert: Kamyk] / Zofia Korzeńska. // Język Polski w Szkole IV-VIII. - 1986/87, z. 6, s. 71-103
 84. O WIERSZU Zbigniewa Herberta 17 IX / Mieczysław Inglot. // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/93, z. 4, s.48-53
 85. O ZBIGNIEWIE Herbercie inaczej / Stanisław Stabro. // Odra. - 2009, nr 1, s. 42-48
 86. OD Orfeusza do Arijona : pieśń i muzyka w świecie poetyckim Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak. // Pamiętnik Literacki. - 2002, z. 2, s. 137-151
 87. ODKRYWANIE śladów sacrum w labiryncie historii [twórczość Z. Herberta] / Krzysztof Dybciak. // Arcana. - 2005, nr 1-2, s. 165-178
 88. ÓSMOKLASIŚCI na tropach pradziadka : (Pan od przyrody Zbigniewa Herberta) / Katarzyna Kuczyńska. // Polonistyka. - 1996, nr 2, s. 104-107
 89. PAN Cogito a Kościół : refleksje eklezjologiczne Zbigniewa Herberta w świetle wierszy "Homilia" oraz "Tomasz" / Zofia Zarębianka. // Przegląd Powszechny. - 2011, nr 9, s. 132-142
 90. PAN Cogito a pop - fragment analizy archetypalnej poezji Zbigniewa Herberta / Tadeusz Kobierzycki. // Albo albo. - 2000, nr 4, s. 119-126
 91. PAN od poezji : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Zbigniewowi Herbertowi (29 XI 1924 - 28 VII 1998) / Barbara Wanda Jachimczak. // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 28-30
 92. PANIE, dziękuję Ci... : scenariusz : poświęcony Zbigniewowi Herbertowi : przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / Barbara Wanda Jachimczak. // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 11, s. 30-32
 93. POEMAT moralisty : monodram oparty na tekstach Zbigniewa Herberta / Anna Figlus. // Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 32-33
 94. POETA domu - Pieter de Hooch w archiwum Zbigniewa Herberta / Magdalena Śniedziewska. // Ruch Literacki. - 2011, z. 4-5, s. 423-436
 95. POEZJA religijna : czy istnieje? [Poezja Zbigniewa Herberta] / Tomasz Wołek. // Gość Niedzielny. - 2003, nr 6, s. 44
 96. POEZJA Zbigniewa Herberta w świecie sztuk pięknych / Paweł Gogler. // Pamiętnik Literacki. - 2006, z. 1, s. 79-106
 97. POLSKO-angielskie spotkania z poezją [m.in. przekłady poezji Z. Herberta] / Lidia Cybulska. // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s. 105-109
 98. PORZĄDKOWANIE świata : cele sztuki w korespondencji Zbigniewa Herberta / Maciej Nowak. // Roczniki Humanistyczne. - T. 57, z. 1: Literatura Polska (2009), s. 155-169
 99. POSTAĆ matki w "Trenie" Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak. // Polonistyka. - 2003, nr 3, s. 157-162
 100. POTĘGA smaku - o wierszu Zbigniewa Herberta / Adam Poprawa. // Polonistyka. - 1999, nr 6, s. 342-344
 101. PRAWDA jako rekonstrukcja wartości osoby w dramatach Zbigniewa Herberta / Wiktoria Durkalewicz. // Roczniki Humanistyczne. - T. 57, z. 1: Literatura Polska (2009), s. 103-112
 102. PRAWDA widzenia : o zmyśle wzroku w esejach Zbigniewa Herberta / Dorota Kozicka. // Ruch Literacki. - 2006, z. 6, s. 597-616
 103. PROBLEMATYKA przestrzeni i milczenia w "Drugim pokoju" Zbigniewa Herberta i "Wnętrzu" Maurice'a Maeterlincka / Paweł Pluta. // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 4, s. 147-153
 104. PRZECIW "tryumfowi antropomorficznej bestii" : (prywatnie o "prywatnej mitologii" Zbigniewa Herberta) / Katarzyna Kuczyńska-Koschany. // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 531-536
 105. PRZECIW wyznawcom nicości : o wierszu Zbigniewa Herberta "Nasze dziecko" / Rafał Rutkowski. // Ruch Literacki. - 2006, z. 3, s. 377-386
 106. PRZESTRZEŃ intertekstualna artysty : (na przykładzie prozy poetyckiej Zbigniewa Herberta) / Elżbieta Mikoś. // W: DIALOG kultur w edukacji. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 229-236
 107. PRZEZ wielką szybę : o muzycznych i malarskich nieporozumieniach w twórczości Zbigniewa Herberta / Jacek Rozmus. // Ruch Literacki. - 2000, z. 4, s. 433-457
 108. PUDEŁKO zwane wyobraźnią : scenariusz lekcji dla klasy V / Anna Cholewa. // Między Nami Polonistami. - Nr 9 (2007), s. 26, 31
 109. RADIO, maska i oko wewnętrzne : "Rekonstrukcja poety" Zbigniewa Herberta / Jacek Kopciński. // Pamiętnik Literacki. - 2005, z. 1, s. 105-140
 110. REIZM pozorowany: Herbert, Heaney i świat kamyków / Jerzy Jarniewicz. // Odra. - 2009, nr 1, s. 33-41
 111. RELIGIJNOŚĆ poezji Zbigniewa Herberta : pytania i wątpliwości / Zofia Zarębianka. // Przegląd Powszechny. - 2008, nr 10, s. 90-96
 112. RILKE, Eliot, Herbert... / Piotr Łuszczykiewicz. // Dialog. - 1998, nr 12, s. 142-148
 113. ROVIGO : portret na pożegnanie / Mateusz Werner. // Teksty Drugie. - 1993, nr 3, s. 35-51
 114. RZECZYWISTOŚĆ jak raj? : Zbigniew Herbert "Sprawozdanie z raju" [scenariusz lekcji w gimnazjum, przeprowadzonej metodą dramy] / Ewa Kucharczak. // Drama. - Z. 43 (2002/2003), s. 11-12
 115. SACRUM i dzieło - lekcja z obrazem ["Narodzenie Chrystusa" Piero della Francesca oraz esej Zbigniewa Herberta ze zbioru "Barbarzyńca w ogrodzie" tematem lekcji w liceum] / Monika Kłosińska. // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 554-557
 116. SIENA w literaturze polskiej XX wieku : Iwaszkiewicz - Miłosz - Herbert / Helena Markowska. // Pamiętnik Literacki. - 2017, z. 2, s. 99-111
 117. SKRAWKI, urywki, serwetki / Szymon Babuchowski. // Gość Niedzielny. - 2018, nr 7, s. 64-65
 118. SPOTKANIA poza czasem : Herbert i Marek Aureliusz / Grażyna Sztukiecka. // W: Z FILOZOFICZNYCH inspiracji literatury : materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Doktorantów 21-22 października 2004 Toruń / oprac. przez Marzennę Cyzman i Katarzynę Szostakowską . - Toruń : Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - S. 119-128
 119. SPOTKANIE z Wielką Matką : sztuka paleolityczna w twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta / Tomasz Tomasik. // Pamiętnik Literacki. - 2012, z. 1, s. 129-145
 120. SPÓR i dialog poetów : Herbert i Miłosz w świetle korespondencji / Maciej Nowak. // Pamiętnik Literacki. - 2009, z. 2, s. 41-55
 121. (...) SYN niepodobny do marzenia : figura ojca i matki w twórczości Zbigniewa Herberta / Tomasz Tomasik. // W: RODZINA w świecie współczesnym. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2011. - S. 223-233
 122. SZTUKA czy rzemiosło? : wokół eseju Zbigniewa Herberta / Ewa Kujaszewska. // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 3, s. 90-98
 123. TAJEMNICA siódmego anioła / Władysław Panas. // Roczniki Humanistyczne. - T. 15, z. 1: Literatura polska (2007), s. 119-135
 124. TEMAT maturalny [z j. polskiego] / Katarzyna Kuczyńska-Koschany. // Polonistyka. - 2004, nr 7, dod. nr 1 : Matura - egzamin wewnętrzny, s. (10-13)
 125. Matka Boska w literaturze i sztuce: Zbigniew Herbert: Wit Stwosz: Uśnięcie NMP i ołtarz w kościele Mariackim.
 126. TESTAMENT Pana Cogito : Zbigniew Herbert a granice polityki / Alissa Valles ; przeł. Agnieszka Pokojska. // Literatura na Świecie. - 2008, nr 7-8, s. 313-323
 127. TKANKA życia, tkanina poezji [poezja Zbigniewa Herberta] / Danuta Opacka-Walasek. // W: TKANINA : studia, szkice, interpretacje / pod red. Anny Węgrzyniak i Tomasza Stępnia. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - S. 334-343
 128. TO nie jest ślepa ulica... : o chrześcijańskim wymiarze poetyckiej eschatologii Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak. // Kresy. - 2004, nr 1-2, s. 83-86
 129. TRANSGRESYWNOŚĆ poezji Herberta : pejzażowa forma istnienia pamięci / Mariusz Solecki. // Przegląd Humanistyczny. - 2005, nr 2, s. 47-56
 130. TRWANIE - doczesna forma nieśmiertelności : Martwa natura z wędzidłem Zbigniewa Herberta / Rafał Szczerbakiewicz. // W: W POSZUKIWANIU nowego kanonu : interpretacje współczesnej prozy i dramatu / pod red. Aleksandry Chomiuk. - Goleszów : Publisher-INNOWACJE, 2003. - S. 8-22
 131. TRZY "martwe natury" - Przybosia, Herberta i Różewicza / Barbara Sienkiewicz. // Polonistyka. - 2010, nr 1, s. 6-13
 132. TWÓRCZOŚĆ Zbigniewa Herberta : międzyszkolny konkurs literacki / Anna Baran, Anna Jurga-Rychlińska, Bogusława Wajdzik. // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 22-23
 133. UCIECZKA z Jasnej Polany w literaturze polskiej / Maciej Jaworski. // Pamiętnik Literacki. - 2014, nr 1, s. 25-44
 134. UCZEŃ, który rośnie z Herbertem nie tylko w Roku Herberta / Iwona Morawska. // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, z. 3, s. 84-97
 135. WALKA wszech czasów - sprawozdanie z wydarzeń biblijnych : dla uczniów klas 2-3 szkoły ponadgimnazjalnej, wykorzystujących umiejętności nabyte na lekcjach języka polskiego [wg "U wrót doliny" Z. Herberta i "Apokalipsy św. Jana"] / Zbigniew Kruszewski. // Katecheta. - 2011, nr 3, s. 24-25
 136. WEDUTY Zbigniewa Herberta / Monika Wójciak. // Polonistyka. - 2001, nr 9, s. 537-541
 137. WĘDROWIEC, który podąża z Manczy ["Don Kichot" S. Grochowiaka i "O dwu nogach Pana Cogito" Z. Herberta] / Barbara Gronek. // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 2, s. 35-46
 138. WIEDZA tekstu literackiego i wiedza o tekście (nie tylko literackim) - problemy lektury i metody / Elżbieta Dąbrowska. // W: LITERATURA i wiedza / pod red. Włodzimierza Boleckiego i Elżbiety Dąbrowskiej. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2006. - S. 248-267
 139. WIERNOŚĆ ziemi : inspiracje nietzscheańskie w poezji Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczak. // Teksty Drugie. - 2006, z. 3, s. 158-175
 140. WIERSZ Zbigniewa Herberta poświęcony pamięci zamordowanego nauczyciela : (?Pan od przyrody? w klasie VIII) / Helena Wolny. // Język Polski w Szkole IV-VIII. - 1986/87, z. 6, s. 60-70
 141. WOKÓŁ "ojca" i "Mistrza" w poezji Herberta / Edward Fiała. // Kresy. - 2000, nr 1, s. 32-41
 142. WSPÓŁCZESNOŚĆ a tradycja : Maciej Kazimierz Sarbiewski, Leopold Staff, Zbigniew Herbert, czyli dyskusja ze stoicyzmem / Jakub Z. Lichański. // Przegląd Humanistyczny. - 2008, nr 4, s. 1-15
 143. WSZĘDZIE ta sama ziemia : projekt cyklu kształcenia literacko-kulturowego / Ewa Goczał. //Język Polski w Szkole IV-VI. – 2015/2016, nr 1, s. 46-59, bibliogr.
 144. WYMIAR etyczny i metafizyczny świadectwa w poezji Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza / Bogdana Carpenter. // Teksty Drugie. - 2004, nr 6, s. 21-30
 145. WYSPA źródeł wśród żywiołów ["Wyspa" Z. Herberta] / Piotr Michałowski. // Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 44-49
 146. ZAGADKA przedmiotu [scenariusz lekcji w klasie maturalnej na temat wiersza Z. Herberta "Stołek"] / Izabela Stasiak. // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 37-41
 147. ZANIM nauczę ich Herberta [wiersze: Postój, Domy przedmieścia] / Mariusz Solecki. // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 2, s. 15-21
 148. ZBIGNIEW Herbert / Adam Zagajewski. // Zeszyty Literackie. - 2005, nr 1, s. 111-115
 149. ZBIGNIEW Herbert a poeta w pewnym wieku / Edward Balcerzan. // Akcent. - 2009, nr 1, s. 12-21
 150. ZBIGNIEW Herbert i "nabożność" wobec rzeczy / Wojciech Kudyba. // Roczniki Humanistyczne. - T. 63, z. 1: Literatura polska (2015), s. 171-184
 151. ZBIGNIEW Herbert i poezja lamentacyjna / Mateusz Antoniuk. // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 26-31
 152. ZBIGNIEW Herbert "Tren Fortynbrasa" / Janusz Sławiński. // W: GENOLOGIA polska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - S. 507-522
 153. ZBIGNIEW Herbert - twórca i źródło : droga do źródła i twórcze źródło w wierszu "Modlitwa Pana Cogito - podróżnika" / Marek Kazimierz Siwiec. // W: LITERATURA i język : szkice opisowe i komparatywne / pod red. Mirosławy Michalskiej-Suchanek. - Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2010. - S. 37-46
 154. ZBIGNIEWA Herberta "Do rzeki", czyli o umiejętności intertekstualnego czytania przez maturzystów / Maria Romanowska. // W: Z TEORII i praktyki dydaktycznej języka polskiego. 17. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004. - S. 49-77
 155. ZBIGNIEWA Herberta eseistyczne egzegezy dzieł sztuki : (przykłady) / Marian Cyran. // Język Polski w Liceum. – 2016/2017, nr 1, s.23-37
 156. ZBIGNIEWA Heberta lekcja pokory / Andrzej Osiński. // Przegląd Powszechny. - 2008, nr 4, s. 104-109
 157. ZBIGNIEWA Herberta przygoda z formą dramatyczną : od widowiska historycznego do dramatu niekonkluzywnego / Mateusz Antoniuk. // Teksty Drugie. - 2007, nr 6, s. 166-184
 158. ZBIGNIEWA Herberta saga o miłości, wierności i pamięci [korespondencja rodzinna] / Waldemar Michalski. // Akcent. - 2010, nr 3, s. 188-193
 159. ZBIGNIEWA Herberta trylogia o etyce / Alina Biała. // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 224-229
 160. ZBIGNIEWA Herberta wiersze ostatnie / Anna Legeżyńska. // Polonistyka. - 1998, nr 9, s. 628-631
 161. ZMAZA : obraz fantazmatycznego zła w "Listach naszych czytelników" Zbigniewa Herberta / Jacek Kopciński. // Nauka. - 2005, [nr] 3, s. 181-200
 162. "ŻYŁEM rozpięty między przeszłością a chwilą obecną..." / Barbara Wanda Jachimczak. // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 2, s. 27-29

 

 


 

Link do okładki biografii Zbigniewa Herberta na stronie wydawnictwa

Monumentalna biografia Zbigniewa Herberta

 

W dwudziestą rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX w. ukazała się w Wydawnictwie Znak biografia Zbigniewa Herberta autorstwa Andrzeja Franaszka.

 

Więcej o biografii: