Informacje prawne

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, dokłada wszelkich starań, aby dla danych osobowych, które pozyskuje w celu realizowania swoich zadań ustawowych oraz statutowych, zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy też dostępem.

 

Dane osobowe, dla których administratorem jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach przetwarzane są:

 1. zgodnie z prawem;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych jest uznawane w myśl punktu (50) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) (dalej RODO) za zgodne z prawem i pierwotnymi celami);
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane , w myśl zasady „minimalizacji danych”;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem ,że dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO i wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy RODO w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

  1. dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie "Lubię to" lub "Obserwuj";
  2. zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz;
  3. przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość;
  4. odwiedziły nasz profil na Facebooku.

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice informuje, że:

   1. Administratorem Danych Osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach zwana dalej Administratorem;
   2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
    1. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody udzielonej wraz z wejściem na profil biblioteki, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Państwa na osobnym formularzu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
    2. w celu informowania o naszej działalności i naszych usługach, tj. w celu marketingowym, dla którego podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
    3. w celu realizacji obowiązków, które nakładają na nas przepisy prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
   4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach funkcjonowania profilu biblioteki dotyczy:
    1. danych identyfikujących Państwa profil (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);
    2. zdjęć profilowych;
    3. innych zdjęć, w szczególności związanych z bieżącą działalnością Administratora;
    4. treści Państwa komentarzy, zapytań poprzez prywatną wiadomość oraz treści rozmów prowadzonych za pomocą aplikacji Messenger.
   5. Odbiorcą Państwa danych jest właściciel portalu społecznościowego Facebook (Meta Platforms Ireland Limited) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod adresem (https://www.facebook.com/about/privacy).
   6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa.
   7. Państwa dane, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, są przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu na Facebooku. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, są one dostępne na naszym profilu do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane mogą być również przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
   8. Przysługuje Państwu:
    1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii zapasowych;
    2. prawo do sprostowania danych osobowych;
    3. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zamieszczonych na profilu danych;
    4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
    5. prawo do przenoszenia Państwa danych;
    6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
   10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych.
   11. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

 

Deklaracja dostępności strony internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach.

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-09.

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 • treść niewielkiej części plików w formacie pdf może nie być dostępna cyfrowo w całości,
 • niewielka część plików graficznych nie posiada opisu alternatywnego,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Celina Kontny, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 258 38 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie grafiki itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach znajduje się w budynku Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach. Wypożyczalnia i Czytelnia znajdują się na parterze trzypiętrowego budynku.

 

Do wejścia do budynku od ulicy Ks. kard. S. Wyszyńskiego prowadzą trzy schody, na parter (do Wypożyczalni i Czytelni) - dziesięć schodów.

 

Przestrzenie komunikacyjne na parterze budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie).

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Przy wejściu do budynku znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku – tablica informacyjna. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice.

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.
 1. Dane Pani/Pana przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe przetwarzane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020, poz. 164 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

 1. ustawowym,
 2. umownym,
 3. warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Inspektor ochrony danych

 

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach, ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, zgodnie z art. 37 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) (dalej RODO) powołano inspektora ochrony danych.

 

Inspektor ochrony danych: Marek Woźniak

 

Kontakt z inspektorem ochrony danych w sprawie danych osobowych Użytkowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach oraz jej filii:

 1. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez administratora ich danych osobowych oraz z wykonywaniem przez administratora praw przysługujących im na mocy RODO.

 

Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań.

 


 

 


Wzory wniosków o usunięcie danych osobowych Czytelnika z baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach:

 

 

 

 
Polityka prywatności i cookies

 

Szanowni Użytkownicy,

 
informujemy, że strona internetowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach działa z wykorzystaniem plików cookies ("ciasteczek"), używanych wyłącznie do celów technicznych, administracyjnych i statystycznych biblioteki.
 
Stosujemy dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
 
Modyfikacji ustawień związanych z zapisywaniem plików cookies w pamięci komputera lub urządzenia mobilnego (telefonu, tabletu itp.) można zazwyczaj dokonać zmieniając odpowiednie opcje przeglądarki internetowej lub urządzenia, co powinno być objaśnione w ich instrukcji obsługi.
 
Poniżej instrukcje dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
 
 
Korzystanie ze strony internetowej http://pbw.katowice.pl oraz jej podstron bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że generowane w wyniku działania tej strony pliki cookies będą zapisywane w pamięci używanego przez Państwa urządzenia.