Informacje prawne

 

Deklaracja dostępności strony internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach.

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-09.

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 • treść niewielkiej części plików w formacie pdf może nie być dostępna cyfrowo w całości,
 • niewielka część plików graficznych nie posiada opisu alternatywnego,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Celina Kontny, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 258 38 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie grafiki itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach znajduje się w budynku Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach. Wypożyczalnia i Czytelnia znajdują się na parterze trzypiętrowego budynku.

 

Do wejścia do budynku od ulicy Ks. kard. S. Wyszyńskiego prowadzą trzy schody, na parter (do Wypożyczalni i Czytelni) - dziesięć schodów.

 

Przestrzenie komunikacyjne na parterze budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie).

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Przy wejściu do budynku znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku – tablica informacyjna. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkia im. Józefa Lompy w Katowicach informuje, że:

 

 1.  Administratorem danych osobowych Użytkowników biblioteki jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel 32 258 38 38, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W związku z wymogami wynikającymi z przepisów prawa podanie przez Panią / Pana swoich danych osobowych jest warunkiem korzystania ze zbiorów biblioteki i / lub uczestnictwa w organizowanych przez nią zajęciach, szkoleniach i imprezach kulturalno-oświatowych.
 11. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych.
 12. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.
 
Kontakt w sprawie danych osobowych Użytkowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. J. Lompy w Katowicach oraz jej filii:

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Klauzula informacyjna

 


Wzory wniosków o usunięcie danych osobowych Czytelnika z baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach:

 

 

 

Polityka cookies

 

Szanowni Użytkownicy,

 
informujemy, że strona internetowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach działa z wykorzystaniem plików cookies ("ciasteczek"), używanych wyłącznie do celów technicznych, administracyjnych i statystycznych biblioteki.
 
Stosujemy dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
 
Modyfikacji ustawień związanych z zapisywaniem plików cookies w pamięci komputera lub urządzenia mobilnego (telefonu, tabletu itp.) można zazwyczaj dokonać zmieniając odpowiednie opcje przeglądarki internetowej lub urządzenia, co powinno być objaśnione w ich instrukcji obsługi.
 
Poniżej instrukcje dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
 
 
Korzystanie ze strony internetowej http://pbw.katowice.pl oraz jej podstron bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że generowane w wyniku działania tej strony pliki cookies będą zapisywane w pamięci używanego przez Państwa urządzenia.