SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze
za lata 1987-2007

Oprac. Katarzyna Herich
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach
Wydział Informacji Bibliograficznej
  Organizacja ucząca się

 1. CZEGO uczą się organizacje uczące się? / Anna Bisaga // Zeszyty Naukowe, Ekonomia / Uniwersytet Opolski . - Z. 27, (2002), s. 81-91
 2. CZYM jest ucząca się organizacja? / Danuta Elsner // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 14-17 *
 3. EWALUACJA systemu szkoleń w uczących się organizacjach / Maria Gagacka // Zarządzanie i Edukacja . - 2003, nr 3, s. 39-51
 4. INTELIGENTNE firmy i pracownicy wiedzy / Jolanta Szaban // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa . - 2003, nr 7, s. 79-86
 5. METODYKA wdrażania procesów organizacyjnego uczenia się / Bogusz Mikuła // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie . - Nr 593, (2002) s. 17-27
 6. O ZWIĄZKACH między kulturą organizacyjną a organizacją uczącą się / Łukasz Sułkowski // Przegląd Organizacji . - 2003, nr 4, s. 9-11
 7. ORGANIZACJA efektywnie ucząca się / Jarema Batorski ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza : WSB, 2002. - 88, [1] s. : il. ; 24 cm.
 8. ORGANIZACJA tradycyjna - ucząca się - inteligentna : różnice i podobieństwa / Edyta Tabaszewska // Przegląd Organizacji . - 2004 nr 3 s. 21-23
 9. ORGANIZACJA ucząca się / Amir Fazlagić // Dyrektor Szkoły . - 2005, nr 5, s. 12-14 *
 10. ORGANIZACJA ucząca się - jej istota i założenia / Violetta Wróblewska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa . - 2005, nr 11, s. 16-23, bibliogr. *
 11. ORGANIZACJA ucząca się : model doskonałego przedsiębiorstwa / Sylwia Sąpór //Współczesne Zarządzanie . - 2004 nr 1 s. 75-80
 12. PROCES kreowania organizacji uczącej się / Bernard Ziębicki // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie . - Nr 616, (2003), s. 17-30
 13. PRZEDSIĘBIORTSWO uczące się / Mike Pedler, Kath Aspinwall ; [tł. Grażyna Waluga]. - Warszawa : "Petit", 1999 . - 179 s. : il. ; 21 cm.
 14. ROLA kultury organizacyjnej w procesie uczenia się przedsiębiorstwa / Hubert Obora // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie . - Nr 616, (2003) s. 45-54
 15. SZKOŁA jako organizacja ucząca się / Andrzej Pery // Dyrektor Szkoły . - 2004, nr 11, s. 16-17 *
 16. SZKOŁA jako ucząca się organizacja / Izabela Bednarska-Wnuk // Edukacja i Dialog . - 2007, nr 3, s. 58-61 *
 17. SZKOŁA jako ucząca się organizacja - od teorii do praktyki / Erik Groth ; tł. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 10, s. 39-40 *
 18. SZKOŁA jako ucząca się organizacja : szansa dla ambitnych / pod red. Danuty Elsner. - Chorzów : "Mentor", 2003 . - 153 s. ; 24 cm . - Bibliogr. *
 19. SZKOŁA jako ucząca się organizacja : szanse i zagrożenia / Danuta Elsner, Edward Żłobecki // Nowe w Szkole . - 2004, nr 6, dodatek: Kierowanie Szkołą, s. (okł. wewn. - 2) *
 20. WIEDZA w przedsiębiorstwach jako organizacjach uczących się / Anna Kijewska // Organizacja i Kierowanie . - 2003, nr 3, s. 53-65
 21. ZARZĄDZANIE a kompetencje w organizacji - refleksje i propozycje / Tadeusz Oleksyn // Zarządzanie i Edukacja . - 2003, nr 4, s. 5-37

Edukacja w społeczeństwie wiedzy

 1. BIBLIOTEKA akademicka a społeczeństwo wiedzy / Józef Szocki // Bibliotekarz . - 2006, nr 5, s. 11-14 *
 2. BUDOWANIE społeczeństwa wiedzy : zarys teorii społecznej Karla R. Poppera / Arkadiusz Jabłoński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych . - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. - 687 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
 3. DOSTĘP do informacji w społeczeństwie wiedzy / Maciej Weryho // Poradnik Bibliotekarza . - 2006, nr 6, s. 3-7 *
 4. FUNKCJE nauczyciela w społeczeństwie wiedzy / Kazimierz Denek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . - 2004, nr 12, s. 4-9 *
 5. KOMPETENCJE medialne społeczeństwa wiedzy : program i tezy : V Międzynarodowa Konferencja "Media a edukacja", Poznań, 22-24 kwietnia 2004 / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.- Poznań : "eMPio2", 2004 . - 111, [1] s. ; 24 cm
 6. KOMPTENCJE medialne społeczeństwa wiedzy = Media competences in the society of knowledge / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : "eMPio2", 2004 . - 480 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref.
 7. OBYWATELSKI model edukacji w rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy / Piotr Janicki // Dyrektor Szkoły . - 2005, nr 1, s. 22-25, rys. *
 8. SPOŁECZEŃSTWO oparte na wiedzy w dobie globalizacji : wybrane zagadnienia / pod red. Kazimierza Ślęczki. - Sosnowiec : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2003 . - 223 s. : tab., wykr. ; 24 cm . - Bibliogr. przy pracach.
 9. SPOŁECZEŃSTWO wiedzy - szansa dla Polski / Krzysztof Pawłowski.- Kraków : "Znak", 2004 . - 239, [1] s. : tab., wykr. ; 21 cm . - Bibliogr.
 10. SZKOŁA na miarę społeczeństwa wiedzy / Kazimierz Denek // Wychowanie na co Dzień . - 2004, nr 9, s. 6-12, bibliogr. *
 11. TECHNOLOGIA informacyjna w społeczeństwie wiedzy / [red. Janusz Trawka] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Kolegium Zarządzania. - Katowice : Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2005 . - 91 s. : il., wykr. ; 25 cm. - Bibliogr. przy ref.
 12. WYBRANE problemy społeczeństwa opartego na wiedzy / Józef Bednarek, Tadeusz Kałużny // Częstochowski Biuletyn Oświatowy . - 2006, nr 3, s. 44-48, bibliogr. *
 13. ZARZĄDZANIE edukacją a kreowanie społeczeństwa wiedzy / [red. nauk. Elżbieta Walkiewicz ; aut. Jerzy Ambroży et al.]. - Gdańsk : Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii, 2002. - 336 s. : il. ; 24 cm . - Bibliogr. przy pracach. *

Społeczeństwo informacyjne

 1. ADMINISTRACJA publiczna a rozwój społeczeństwa informacyjnego / Piotr Krasuski // Służba Cywilna . - Nr 7, (2003/2004), s. 137-160
 2. BIBLIOTEKI publiczne w społeczeństwie informacyjnym / Joanna Skrzypkowska ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach. - Katowice : WBP, 1998 . - 45, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr.
 3. BIBLIOTEKI publiczne w społeczeństwie informacyjnym [skrót ref. ] / Grażyna Chłodnicka // Bibliotekarz Zachodniopomorski . - 2000, nr 2/3 , s. 41-46
 4. CHARAKTERYSYKA społeczeństwa informacyjnego / Stanisław Juszczyk // Kognitywistyka i Media w Edukacji . - 1999, nr 1, s. 39-57
 5. CYWLIZACJA informacyjna - przeznaczeniem ludzkości? / Lech W[itold] Zacher // Transformacje . - 1997, nr 1/4 , s. 6-10
 6. CYWLIZACJA informacyjna jako wyzwanie rozwojowe / Agnieszka Olechnicka // Optimum . - 2002, nr 2, s. 149-171
 7. CZŁOWIEK - informacja - wiedza / Maria Truszkowska-Wojtkowiak // Przegląd Oświatowy . - 2005, nr 20, s. 6-7 *
 8. CZŁOWIEK w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia / Stanisław Juszczyk ; Rec. Janusz Wacławiak // Edukacja Otwarta . - 2002, nr 1/2 , s. 315-317
 9. CZŁOWIEK w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia / Stanisław Juszczyk ; Rec. Stanisław Michalczyk // Zeszyty Prasoznawcze . - 2000, nr 3/4 , s. 177-179
 10. CZY bibliotekarze będą budowniczymi społeczeństwa informacyjnego w Polsce? / Piotr Marcinkowski // Poradnik Bibliotekarza . - 2006, nr 11, s. 3-8 *
 11. DOSTĘP do informacji podstawą budowania społeczeństwa informacyjnego - na przykładzie informacji patentowej / Jolanta Dzieślewska, Joanna Zielińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2006, nr 2, s. 73-77, bibliogr. *
 12. DOSTĘP do informacji w społeczeństwie wiedzy / Maciej Weryho // Poradnik Bibliotekarza . - 2006, nr 6, s. 3-7 *
 13. E-GOVERNMENT - społeczeństwo informacyjne - globalizacja / Artur Łuczak, Piotr Niedzielski // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu . - Nr 6, (2003), s. 65-79
 14. EDUKACJA artystyczna dziecka w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Robert Małoszowski // W: EDUKACJA wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości : teoria i praktyka pedagogiczna / pod red. Jolanty Szempruch. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006 . - S. 234-238 *
 15. EDUKACJA bez granic w społeczeństwie informacyjnym / Stefan M. Kwiatkowski // W: FUNDAMENTY edukacyjnej wspólnoty / red. nauk. Joanna Danilewska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2005 . - S. 289-293 *
 16. EDUKACJA informatyczna w rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Mateusz Piwowarski // Edukacja Humanistyczna . - 2001, nr 1, s. 91-96
 17. EDUKACJA na rzecz społeczeństwa informacyjnego / Jerzy Dałek // Matematyka Stosowana . - Nr 3, (2002), s. 91-93
 18. EDUKACJA w społeczeństwie informacyjnym - próba interpretacji / Robert Geisler // Kultura i Edukacja . - 1999, nr 2/3 , s. 38-47
 19. EDUKACJA wobec wyzwań cywilizacji informacyjnej / Mariusz Portalski // Notatki Płockie . - 2004, [nr] 1, s. 45-49
 20. EDUKACJA, kultura, sport, społeczeństwo informacyjne. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003 . - 92 s. ; 24 cm. - (O co pytamy najczęściej ; 8) . - Bibliogr. *
 21. EUROPEJSKI model społeczeństwa informacyjnego : polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji / Krystyna Doktorowicz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005 . - 380 s. ; 24 cm . - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2388) . - Bibliogr. *
 22. EUROPEJSKA definicja społeczeństwa informacyjnego / Krystyna Doktorowicz // Transformacje . - 1997, nr 1/4 , s. 54-60
 23. EUROPEJSKIE społeczeństwo informacyjne / Roman Gutkowski // Oświata i Wychowanie . - 2006, nr 2, s. 5-10 *
 24. GLOBALIZACJA, informacja, bezpieczeństwo / Piotr Sienkiewicz //Transformacje .-2001/2002, nr 1/4 , s. 218-230
 25. GLOBALIZACJA - społeczeństwo informacyjne - demokracja : między globalnością a lokalnością / Lech W. Zacher // W: WŁADZE lokalne i regionalne w warunkach globalizacji / pod red. Marka Barańskiego i Mieczysława Stolarczyka . - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003 . - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2123) . - S. 60-78 *
 26. INTEGRACJA informacyjna i organizacyjna w przedsiębiorstwach wirtualnych / Zbigniew Kierzkowski . - Streszcz. w jęz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa . - 2003, nr 9, s. 3-19
 27. INTELIGENCJA otwarta : narodziny społeczeństwa sieciowego / Derrick de Kerckhove ; Rec. Daniel Korzan // Edukacja Otwarta . - 2002, nr 1/2 , s. 291-293
 28. INTERNET - fenomen społeczeństwa informacyjnego / Rec. Grzegorz Jędrejek // Roczniki Nauk Prawnych . - 2002, z. 1, s. 312-314
 29. ISTOTA społeczeństwa informacyjnego / Ewa Krok // Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński . - Nr 14, (2000), s. 7-21
 30. ISTOTA współczesnego społeczeństwa informacyjnego / Wojciech Pizło // Wiek XXI . -2003, nr 4, s. 117-125
 31. KATECHEZA w obliczu wyzwań społeczeństwa informacyjnego / Adam Bab // Katecheta . - 2006, nr 6, s. 14-22 *
 32. KOMPETENCJE informatyczne i moralne nauczycieli - w dobie budowy społeczeństwa informacyjnego / Andrzej Aftański // Kultura i Edukacja . - 2004, nr 1, s. 78-86 *
 33. KSZTAŁCENIE informatyczne i edukacja medialna na rzecz przyszłego społeczeństwa informacyjnego / Tadeusz Kałużny // Częstochowski Biuletyn Oświatowy . - 2006, nr 4, s. 32-38 *
 34. KULTURA informacyjna kategorią pedagogiki współczesnej / Waldemar Furmanek // Chowanna . - 2003, t. 1, s. 169-193
 35. KULTURA informatyczna jako nowy wymiar uczestnictwa w życiu społeczno-kulturowym współczesnego człowieka / Arkadiusz Wąsiński // Nauczyciel i Szkoła . -2003, nr 1/2, s. 110-125
 36. KULTURA popularna kulturą nowoczesnego społeczeństwa / Agnieszka Dudek // Roczniki Nauk Społecznych . - T. 31, z. 1: Socjologia, katolicka nauka społeczna, politologia (2003), s.61-89 *
 37. MANIPULACJA i demokratyzacja w społeczeństwie informacyjnym / Marian Golka // Przegląd Zachodni . - 2006, nr 4, s. 25-42 *
 38. NIEKTÓRE problemy społeczeństwa informacyjnego u progu XXI wieku / Eugeniusz Cilecki, Stanisław Strycharz // Wiek XXI . - 2003, nr 1, s. 135-145
 39. OBLICZA ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym / Agnieszka Szewczyk . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 . - 270 s. : rys., tab. ; 24 cm . - Bibliogr. *
 40. OD informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej ; przy współpr. Andrzeja Skrzypczaka . - Warszawa : Wydaw. SBP, 2005 . - 285 s. ; 24 cm . - (Nauka-Dydaktyka-Praktyka ; 78) . - Bibliogr. przy rozdz. *
 41. ODNIESIENIA edukacyjne cywilizacji informacyjnej / Kazimierz Denek // W: NAUKI pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera . - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003 . - T. 1 . - S. 27-35 s., bibliogr. *
 42. OPINIA publiczna i polityka naukowa w społeczeństwie wiedzy / Ireneusz Białecki .-Streszcz. w jęz. ang. // Nauka i Szkolnictwo Wyższe . - 2003, nr 2, s. 109-126
 43. PEDAGOGICZNE konsekwencje powstawania społeczeństwa informacyjnego / Janusz Morbitzer // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych . - T. 53, (2000), s. 173-183
 44. PEDAGOGIKA biblioteczna w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Mirosławy Majewskiej i Mariana Walczaka. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2006 . - 152 s. : il. ; 24 cm *
 45. PODMIOTOWOŚĆ człowieka w perspektywie rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Andrzej Kiepas // W: MIĘDZY recentywizmem a etyką prostomyślności : księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Józefa Bańki / pod red. Piotra Skudrzyka ; przy współpr. Grzegorza Mitrowskiego . - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005 . - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2301) . - S. 173-181 *
 46. PODRĘCZNIK multimedialny a społeczeństwo informacyjne. Część I / Wojciech Walat // Edukacja Ogólnotechniczna . - 2004, nr 1, s. 50-51 *
 47. POLSKA w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego : raport o rozwoju społecznym; Rec. Sławomir Wysocki // Służba Cywilna . - Nr 7, (2003/2004), s. 179-183
 48. POLSKIE doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego - dylematy cywilizacyjno kulturowe ; Rec. Marcin Matuzik // Zeszyty Prasoznawcze . - 2002, nr 3/4 , s. 174-176
 49. PRZESTRZEŃ edukacyjna społeczeństwa informacyjnego / Wielisława Osmańska-Furmanek // W: CZŁOWIEK z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk . - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" . - Bibliogr . - T. 2 : Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną . - 2004. - S. 105-111 *
 50. PRZYSZŁY doradca zawodowy w społeczeństwie informacyjnym / Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2006, nr 2, s. 60-67, bibliogr. *
 51. RODZINA w społeczeństwie informacyjnym / Stanisław Juszczyk // Rocznik Pedagogiki Rodziny . - T. 2, (1999), s. 61-76
 52. ROLA edukacji w procesie transformacji do globalnego społeczeństwa informacyjnego / Wojciech Cellary // Komputer w Szkole . - 2003, nr 4, s. 11-24 *
 53. ROLA Internetu w globalizacji społeczeństwa informacyjnego / Janusz Janczyk // Transformacje . - 1999/2000, nr 1/4 , s. 121-130
 54. ROZWÓJ społeczeństwa informacyjnego / Anna Michalkiewicz // Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski . - 2002, nr 3/4 , s. 7-29
 55. SIEĆ bibliotek publicznych wobec potrzeb społeczeństwa informacyjnego : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Lublin, 27-29 września 2005 r. / [red. tomu Jan Wołosz] . - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2006 . - 184 s. : tab., wykr. ; 21 cm . - (Propozycje i Materiały ; 67) *
 56. SPOŁECZEŃSTWO biblioteczne jako społeczeństwo informacyjne / Stanisława Kurek-Kokocińska // Zagadnienia Informacji Naukowej . - 2001, nr 2, s. 43-63
 57. SPOŁECZEŃSTWO globalnej informacji / Elżbieta Niedzielska .-Streszcz. w jęz. ang. // Informatyka Ekonomiczna . - Nr 2, (1999), s. 9-19
 58. SPOŁECZEŃSTWO informacji : wprowadzenie / Armand Mattelart ; tł. Jerzy Mikułowski Pomorski . - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2004. - XVII, [1], 151, [7] s. ; 20 cm . - Bibliogr. *
 59. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne - nowe oblicza administracji, szanse i zagrożenia / Andrzej Stokalski-Dzierżykraj // Wiek XXI . - 2001, nr 2, s. 131-160
 60. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne - rola informatyki [fragm. ref. ] / Romuald W[ładysław] Marczyński //Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej . - 2003, nr 2/3, s. 31-36
 61. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne - utopia czy rzeczywistość? / Agnieszka Szewczyk //Transformacje . - 2001/2002, nr 1/4 , s. 129-132
 62. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne, cyberkultura, sztuka multimediów / Ryszard Waldemar Kluszczyński ; Rec. Krzysztof Loska // Kultura Współczesna . - 2002, nr 1/2, s. 226-228
 63. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne a edukacja / Kazimierz Denek // Studia Edukacyjne . - Nr 6 (2004), s. 15-35 *
 64. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne i edukacja medialna / Ewa Prajzner //Wychowanie Techniczne w Szkole . - 2004, nr 1, s. 6-9
 65. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne i edukacja medialna [Internet w nauczaniu] / Ewa Prajzner // Wychowanie Techniczne w Szkole . - 2004, nr 1, s. 6-9, bibliogr. *
 66. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne i jego atrybuty / Andrzej Bytniewski // Informatyka Ekonomiczna . - Nr 4, (2001) s. 13-20
 67. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne na rozdrożu / Krzysztof Gawrysiak // Gutenberg . - 2003, nr 2, s. 94-96
 68. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne w perspektywie człowieka, techniki, gospodarki ; Rec. Łukasz Biczyński // Transformacje . - 1999/2000, nr 1/4, s. 320-323
 69. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne : aspekty techniczne, społeczne i polityczne / pod red. nauk. Lecha W. Zachera . - Lublin ; Warszawa : "Warszgraf", 1992 . - 347 s. : rys., wykr. ; 21 cm
 70. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne : istota, rozwój, wyzwania / aut. Tomasz Białobłocki [et al. ; red. nauk. Marta Witkowska, Kamila Cholawo-Sosnowska ; przedm. Lech W. Zacher] . -Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006 . - 215, [1] s. : il. ; 21 cm . - Bibliogr.
 71. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne : propozycje konceptualizacji / Artur J. Kościański // Kultura i Społeczeństwo . - 1999, nr 3, s. 151-161
 72. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne : szanse, zagrożenia, wyzwania / Tomasz Goban-Klas, Piotr Sienkiewicz . - Kraków : Wydaw. Fundacji Postępu Telekomunikacji, 1999 . - XIII, 159, [2] s. ; 24 cm. *
 73. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne : wyzwania dla gospodarki, polityki i kultury ; Rec. Michał Wierusz-Kowalski // Studia Medioznawcze . - 2003, nr 2, s. 83-86
 74. SPOŁECZEŃSTWO informacyjne : wyzwanie dla pedagogiki mediów / Arkadiusz Wąsiński . -Poznań : Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, 2003 . - 288, [1] s. ; 21 cm . - Bibliogr.
 75. SPOŁECZEŃSTWO informatyczne i komunikacyjne / Tadeusz Buksiński // Człowiek i Społeczeństwo . - T. 19, (2001) s. 33-49
 76. SPOŁECZEŃSTWO wirtualne - społeczeństwo informacyjne / pod red. Roberta Szweda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Koło Studentów Socjologii . - Lublin : Wydaw. KUL, 2003. - 253 s. : tab. ; 21 cm . - Bibliogr. przy rozdz. *
 77. SPOŁECZNOŚĆ cyberprzestrzeni - rozważania nad socjologicznymi aspektami Internetu / Daria Jastrzębska // Studia Medioznawcze . - 2001, nr 4, s. 25-38
 78. TEATR, media, społeczeństwo : teatralizacja jako kategoria opisu oraz strategia komunikacyjna społeczeństwa medialnego / Agata Skórzyńska // Kultura Współczesna . - 2003, nr 1/2 , s. 115-131
 79. W DRODZE do społeczeństwa informacyjnego / Rec. Zina Jarmoszuk // Zagadnienia Informacji Naukowej .- 2000, nr 1, s. 105-110
 80. WIEDZA i informacja w nowoczesnym społeczeństwie - przyczynek do dyskusji o społeczeństwie wiedzy / Janusz Goćkowski, Katarzyna M. Machowska // Nauka i Szkolnictwo Wyższe . - 2003, nr 2, s. 88-108
 81. WPŁYW społeczeństwa informacyjnego na zagospodarowanie przestrzenne w świetle planowania regionalnego / Elżbieta Wysocka // Człowiek i Środowisko . - 2004, nr 3-4, s. 5-15 *

Kultura organizacyjna

 1. FORMOWANIE tożsamości uczniów na tle kultury organizacyjnej szkoły / Mariola Bardziejewska // Remedium . - 2003, nr 6, s.1-3 *
 2. KULTURA - klucz czy wytrych do teorii organizacji? / Łukasz Sułkowski // Przegląd Socjologiczny . - T. 51, [z.] 2 (2002), s. 33-42 *
 3. KULTURA organizacyjna / Czesław Sikorski . - Warszawa : C. H. Beck, 2002 . - IX, 161, [1] s. ; 24 cm
 4. KULTURA organizacyjna - paradygmaty badań / Joanna Mróz // Zarządzanie i Marketing . - Nr 22, (2002) s. 19-29
 5. KULTURA organizacyjna a proces zarządzania wiedzą w instytucjach / Ewa Głowacka // Przegląd Biblioteczny . - 2006, z. 1, s. 50-59, bibliogr. *
 6. KULTURA organizacyjna okresu transformacji / Agnieszka Sitko-Lutek // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa . - 2005, nr 12, s. 57-72, bibliogr *
 7. KULTURA organizacyjna szkoły / Mariola Bardziejewska // Forum Oświatowe . - 2004, nr 2, s. 135-154 *
 8. KULTURA organizacyjna a skuteczność kierowania ludźmi / Jacenta Łucewicz // Przegląd Organizacji . - 1997, nr 7/8 , s. 44-48
 9. KULTURA organizacyjna a sprawność organizacji / Robert Kamiński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa . - 2000, nr 9, s. 6-10
 10. KULTURA organizacyjna przedsiębiorstwa / Bogusław Wiernek ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie] . - Kraków : "Text", 2000. - 107 s. ; 24 cm
 11. KULTURA organizacyjna w bibliotekach : nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką / Elżbieta Barbara Zybert . - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2004 . - 248 s. : il. ; 21 cm . - (Nauka - Dydaktyka - Praktyka ; 69) . - Bibliogr. *
 12. KULTURA organizacyjna w instytucji / Czesław Sikorski. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1990 . - 267 s. : rys. ; 24 cm . - Bibliogr.
 13. KULTURA organizacyjna w procesie wprowadzania zmian / Bogdan Siewierski // Przegląd Organizacji . - 1999, nr 6, s. 8-12
 14. KULTURA organizacyjna w szkole / Anna Ziętek // Nowa Edukacja Zawodowa . - 2002, nr 5, s.27-28 *
 15. KULTURA organizacyjna [wielokulturowość w szkole] / Dariusz Stankiewicz // Dyrektor Szkoły . - 2004, nr 11, s. 34-35 *
 16. KULTURA organizacyjna wspierająca procesy uczenia się biblioteki akademickiej / Bożena Jaskowska // Przegląd Biblioteczny . - 2005, z. 2, s. 176-185, bibliogr. *
 17. MEGAWARTOŚCI przedsiębiorstwa a kultura organizacyjna / Marian Hopej // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa . - 2006, nr 3, s. 61-66 *
 18. MODYFIKACJA kultury organizacyjnej placówek oświatowych / Maciej Macko // Forum Oświatowe . - 2004, nr 1, s. 81-98 *
 19. NAUKA o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / [red. Marianna Banacka] . - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2003 . - 169 s . - (Nauka. Dydaktyka. Praktyka ; 67) *
 20. ODDZIAŁYWANIE kierownika na kulturę organizacyjną / Czesław Sikorski // Przegląd Socjologiczny . - T. 51, [z.] 2 (2002), s. 67-80 *
 21. ORGANIZACYJNA kultura jakości w bibliotekach / Elżbieta Barbara Zybert // Bibliotekarz . - 2005, nr 1, s. 2-8 *
 22. WYSOKA kultura organizacyjna warunkiem osiągania jakości pracy szkoły / Dariusz Stankiewicz // Dyrektor Szkoły . - 2002, nr 5, s.3-5 * 23. ZMIANA organizacyjna jako zjawisko zdeterminowane kulturowo / Beata Glinka // Przegląd Socjologiczny . - T. 51, [z.] 2 (2002), s. 103-122 *

Edukacja informatyczna i edukacja medialna - zagadnienia

 1. AKTUALNE problemy edukacji informatycznej / Maciej M. Sysło // Komputer w Szkole . - 2003, nr 3, s. 7-32, bibliogr. *
 2. EDUKACJA informatyczna i edukacja medialna jako jeden przedmiot kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum / Bronisław Siemieniecki // Chowanna . - 2003, t. 1, s. 123-131, bibliogr. *
 3. EDUKACJA informatyczna i medialna - razem czy osobno, czyli o ewentualnej integracji tych edukacji / Janusz Morbitzer // Edukacja Medialna . - 2003, nr 4, s. 21-26, bibliogr. *
 4. EDUKACJA informatyczna i technologia informacyjna jako element reformy systemu edukacji / Elżbieta Oleś // Dyrektor Szkoły . - 2004, nr 3, s. 34-35 *
 5. KOGNITYWIZM w edukacji ogólnotechnicznej i informatyczno-medialnej / Andrzej Serdyński // Wychowanie Techniczne w Szkole . - 2006, nr 4-5, s. 22-25, bibliogr. *
 6. KSZTAŁCENIE informatyczne i edukacja medialna na rzecz przyszłego społeczeństwa informacyjnego / Tadeusz Kałużny // Częstochowski Biuletyn Oświatowy . - 2006, nr 4, s. 32-38 *
 7. PEDAGOGIKA a środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia. - Warszawa ; Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; "Impuls", 2005 . - 213 s. : rys. ; 24 cm . - Bibliogr. przy rozdz. *
 8. ROLA mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie / Wacław Strykowski // Chowanna . - 2003, t. 1, s. 111-122, bibliogr. *
 9. TECHNOLOGIA informacyjna w liceach profilowanych : pierwsze spostrzeżenia / Kazimierz Mikulski // Komputer w Szkole . - 2003, nr 2, s. 20-24 *
 10. TECHNOLOGIA informacyjna w liceach profilowanych - spostrzeżenia po pierwszym cyklu kształcenia / Kazimierz Mikulski // Nowa Edukacja Zawodowa . - 2005, nr 6, s. 8-11 *

* gwiazdką oznaczono pozycje dostępne w PBW