TWÓRCZOŚĆ LITERACKA KAROLA WOJTYŁY - JANA PAWŁA II

Bibliografia przedmiotowa w wyborze (za lata 1995-2004)
Oprac. Barbara Michałek
 1. ANTROPOLOGIA doświadczenia u Karola Wojtyły / Janusz Czerny // Zeszyty Karmelitańskie. - 2003, nr 1, s. 28-35
 2. BIBLIA w utworach literackich Karola Wojtyły / Mirosława Ołdakowska- Kuflowa // Tarnowskie Studia Teologiczne. - T. 18, [z.] 1 (1999), s. 105-115
 3. BIBLIOGRAFIA utworów artystycznych i krytycznoliterackich Karola kardynała Wojtyły / Maria Filipiak // Ethos. - 2000, nr 4, s. 257-262
 4. CYPRIAN Norwid w świecie idei Karola Wojtyły / Krystyna Wójcik // Ethos. - 2002, nr 3/4, s. 250-270
 5. LITERACKA antropologia mistyczna Karola Wojtyły / Agata Przybylska // Arcana. - 2000, nr 3, s. 29-40
 6. NAUCZANIE św. Pawła w twórczości literackiej Karola Wojtyły / Mirosława Ołdakowska-Kuflowa // Kieleckie Studia Teologiczne. - T. 1, cz. 2 (2002), s. 397-408
 7. OBRAZ dziecka w twórczości Karola Wojtyły / Aniela Jurkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 6, s. 353-356
 8. OŁDAKOWSKA-KUFLOWA, Mirosława
 9. Blask słowa : inspiracja biblijna w twórczości literackiej Jana Pawła II / Mirosława Ołdakowska-Kuflowa. - Kielce : "Verbum", 2004. - 99s.
 10. TWÓRCZOŚĆ Karola Wojtyły : materiały z sesji zorganizowanej z okazji 46 Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu / pod red. Zbigniewa Władysława Solskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - 143 s., [8] k. tabl.
 11. URBANKOWSKI, Bohdan
 12. Trzema drogami nadziei : opowieść o wędrówkach Karola Wojtyły / Bohdan Urbankowski. - Warszawa : "von boroviecky", 2002. - 247 s.

 13. Wiersze i poematy


 14. CZYTAJĄC "Tryptyk" / [red. Bogusława Wencław, Jan Leończuk]. Białystok : Katolickie Stowarzyszenie Civitas Chrystiana : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2003. - 48 s.
 15. ESCHATYCZNY motyw "Tryptyku rzymskiego" / Bogdan Ferdek // Perspectiva. - 2003, nr 2, s. 39-51
 16. GLOSSA do "Tryptyku Rzymskiego" / Marek Skwarnicki // Horyzonty Wychowania. - Nr 3 (2003), s. 15-17
 17. "GNIAZDECZKO na listku i pracownia przeznaczeń" : poezje Adama Mickiewicza i Karola Wojtyły jako dwie metafizyki rzeczywistości / Sergiusz Sterna-Wachowiak // Akcent. - 1999, nr 1, s. 92-107
 18. INTERPRETACJE : o wierszach Karola Wojtyły / Edward Kupiszewski, Anna Dmowska, Patryk Rokicki, Anna Skwarka // Poezja Dzisiaj. - Nr 9/10 (2000), s. 78-89
 19. KAROL Wojtyła - czy można przestać być poetą? / Danuta Michałowska // Więź. - 1999, nr 3, s. 89-95
 20. KILKA refleksji o pojęciu wolności - na marginesie tekstów poetyckich Karola Wojtyły / Krystyna Godlewska // Poezja Dzisiaj. - Nr 15/16 (2001), s. 274-278
 21. "NAJGŁĘBSZY zapis mego bytu": (o roli poezji w myśli Karola Wojtyły) / Alfred Wierzbicki // Akcent. - 1998, nr 3, s. 126-132
 22. O LEKSYCE przestrzenno-czasowej w "Pieśni o Bogu ukrytym" Karola Wojtyły / Małgorzata Spólnik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Historia Literatury. - Z. 5 (1999), s. 219-230
 23. O MŁODZIEŃCZYCH peregrynacjach w juweniliach poetyckich Karola Wojtyły / Stanisław Dziedzic // Wadoviana. - Nr 3 (1999), s. 19-27
 24. O POEMACIE Karola Wojtyły "Myśląc Ojczyzna"" / Krzysztof Dybciak // Ethos. - 1997, nr 2/3, s. 216-225
 25. O "RENESANSOWYM psałterzu" Karola Wojtyły / Agata Przybylska // Ruch Literacki. - 2000, z. 3, s. 355-365
 26. OD "Ballad Beskidzkich" Karola Wojtyły do "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II / Zenon Ożóg // Fraza. - 2003, nr 3, s. 35-48
 27. OD performatywności do aksjologii : o mocy i wartości słowa na przykładzie utworów poetyckich Karola Wojtyły / Katarzyna Zagórska // Poradnik Językowy. - 2002, z. 1, s. 18-28
 28. OD słowa do Słowa : teologia a literatura dzisiaj / Jerzy Szymik // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - 2003, nr 3-4, s. 3-10
 29. "PIEŚŃ polskim i słowiańskim duchem przepojona" : o juweniliach literackich Karola Wojtyły / Stanisław Dziedzic // Roczniki Humanistyczne. - 1997/1998, z. 7, s. 149-160
 30. POCZĄTEK - droga - kres ["Tryptyk rzymski"] / Joseph Ratzinger // Ethos. - 2003, nr 1/2, s. 397-400
 31. POETYCKIE nazwania miłości : o poezji i dramatach Karola Wojtyły / Janusz Chyła // Ateneum Kapłańskie. - T. 139, z. 1 (2002), s. 22-37
 32. POEZJA Karola Wojtyły : duchowe spojrzenia / wybór i oprac. Jan Sochoń. - Pelplin : "Bernardinum", 2003. - 104 s.
 33. POEZJA Karola Wojtyły - "sztuką widzenia myśli" / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2001, nr 8, s. 452-459
 34. POEZJA znaczeń ukrytych : uwagi o poetyce Karola Wojtyły / Anna Zofia Zmorzanka // Akcent. - 1998, nr 3, s. 170-174
 35. PROGI ["Tryptyk rzymski"] / Stefan Sawicki // Ethos. - 2003, nr 1/2, s. 408-411
 36. PRZYBYLSKA, Agata
 37. Samotność możliwa w człowieku : mistyczny aspekt Poezji i dramatów Karola Wojtyły / Agata Przybylska. - Kraków : "Arcana", 2002. - 363 s.
 38. SMASZCZ, Waldemar
 39. Słowo poetyckie Karola Wojtyły / Waldemar Smaszcz. - Warszawa : "PAX", 1998. - 172 s.
 40. "ŚWIATŁA przedmiotów" - mistyka poezji młodzieńczej Karola Wojtyły / Agata Przybylska // Arcana. - 1997, nr 3, s. 89-95
 41. TEOLOGIA ludzkiego losu : komentarz krytycznoliteracki ["Tryptyk rzymski"] / Giovanni Reale // Ethos. - 2003, nr 1/2, s. 401-407
 42. TEOLOGIA w poezji Karola Wojtyły. Cz. 1 / Jacek Bolewski // Przegląd Powszechny. - 1997, nr 6, s. 273-284
 43. TEOLOGIA w poezji Karola Wojtyły. Cz. 2 / Jacek Bolewski // Przegląd Powszechny. - 1997, nr 7/8, s. 60-73
 44. TRAKTAT teologiczny i Tryptyk rzymski : próba porównania / Krzysztof Koehler // Arcana. - 2004, nr 6, s. 127-141
 45. TRYPTYK - nie tylko - rzymski / Tomasz Garbol // Ethos. - 2003, nr 1/2, s. 412-418
 46. "TRYPTYK rzymski" Jana Pawła II : rozważania semantyczno-stylistyczne / Danuta Bieńkowska // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - 2004, nr 3, s. 23-30
 47. "TRYPTYK rzymski" - pierwsze interpretacje : sesja "Wokół Tryptyku rzymskiego", Lublin, KUL, 10 IV 2003 / Cezary Ritter // Ethos. - 2003, nr 1/2, s. 459-461
 48. "TRYPTYK rzymski" wobec tradycji liryki medytacyjnej : (kilka uwag) / Bernadetta Kuczera-Chachulska // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - 2004, nr 3, s. 15-22
 49. WIDZENIE w prawdzie początku : w świetle "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II / Jacek Bolewski. - Przegląd Powszechny. - 2003, nr 10, s. 35-49
 50. WOLIŃSKA, Barbara Aleksandra
 51. Przestrzeń metafizyczna w poezji Karola Wojtyły / Barbara Aleksandra Solińska. - Łomża : Redakcja "Głos Katolicki", 2002. - 153 s.

 52. Formy dramatyczne


 53. DAĆ się kształtować miłości : "Brat naszego Boga" Karola Wojtyły / Leszek Teusz // Akcent. - 1998, nr 3, s. 235-243
 54. DRAMAT Karola Wojtyły o miłości ["Przed sklepem jubilera"] / Jan Majda // Ruch Literacki. - 1997, z. 1, s. 9-25
 55. "JEREMIASZ" Karola Wojtyły / Bolesław Taborski // Akcent. - 1998, nr 3, s. 226-234
 56. KAROL Wojtyła: "Brat naszego Boga" - struktura oraz ideowo-artystyczny kontekst dramatu / Mirosław Gazik, Jadwiga Gazik // Studia Włocławskie. - T. 4 (2001), s. 395-404
 57. KAROLA Wojtyły zapomniany portret dziecka [część 2 "Promieniowania ojcostwa": Doświadczenie dziecka] / Anna Karoń-Ostrowska // Więź. - 1997, nr 6, s. 20-24
 58. MAJDA, Jan
 59. Wisława Szymborska, Karol Wojtyła, Czesław Miłosz [m.in. "Przed sklepem jubilera"] / Jan Majda. - Kraków : Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2002. - 143 s.
 60. PORTRET malarza ["Brat naszego Boga"] / Agata Przybylska // Ruch Literacki. - 1999, z. 2, s. 199-212
 61. PROMIENIOWANIE twórczej wzajemności / Józef Tischner // Więź. - 1997, nr 6, s. 13-19
 62. PRZEJŚCIE miłości : "Promieniowanie ojcostwa" Karola Wojtyły / Kenneth Schmitz ; tł. Małgorzata Wyrodek // Communio. - 1996, nr 1, s. 125-132
 63. PRZENIKNĄĆ człowieka : osoba i słowo w dramaturgii Karola Wojtyły // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - 2004, nr 3, s. 31-41
 64. RODZINA jako dar i zadanie w dramaturgii Karola Wojtyły / Agnieszka Kurnik // W: PEDAGOGIKA kultury - wychowanie do wyboru wartości / pod red. Bogusława Żurakowskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. - S. 141-158
 65. SOLSKI, Zbigniew Władysław
 66. Ikony krawędzi w dramatach Samuela Becketta, Karola Wojtyły i Martina Bubera / Zbigniew Władysław Solski ; przedmową opatrzył Ryszard K. Przybylski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2002. - 214 s., [4] s. tabl.
 67. STRUKTURA dramatu Karola Wojtyły "Przed sklepem jubilera" / Mirosław Gazik // Studia Włocławskie. - T. 3 (2000), s. 446-458
 68. STYLIZACJA biblijna w dramacie "Jeremiasz" Karola Wojtyły / Netta Ceglińska // Rozprawy Komisji Językowej / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. - T. 41, z. 1 (1996), s. 5-32
 69. W STRONĘ promieniowania ojcostwa / Paweł Bortkiewicz // Collectanea Theologica. - 1999, nr 4, s. 39-53