Szanowni Państwo,

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach zamierza przystąpić do projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość".

 

Oś priorytetowa:

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Edukacja zdalna powinna stać się jedną ze standardowych form pracy, stosowaną nie tylko ze względu na stan epidemii, ale także w innych sytuacjach, gdy kontakt uczeń - nauczyciel jest utrudniony lub niemożliwy.

 

Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli województwa śląskiego.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny i obejmuje szkolenie z zakresu minimum 5 modułów tematycznych, z których dwa są obowiązkowe, a pozostałe do wyboru zgodnie z potrzebami uczestników.

 

Moduły

 

 • obowiązkowe
 • Zintegrowane Platformy Edukacyjne
 • Metodyka edukacji zdalnej

 

 • do wyboru
 • Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
 • Organizacja procesu kształcenia i wychowania
 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej
 • Narzędzia edukacji zdalnej
 • MS Teams
 • Zoom
 • Google Meet
 • Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej
 • Prawne aspekty edukacji zdalnej

 

Realizacja szkoleń planowana jest od marca 2021 r., co najmniej w 50% czasu trwania, w formie zdalnej.

 

Ponadto udział w projekcie zapewnia uczestnikom wsparcie konsultacyjno-doradcze.

 

W celu prawidłowego przygotowania wniosku konkursowego niezbędna jest aktualna diagnoza Państwa potrzeb w zakresie wymienionych wyżej obszarów. W związku z tym zwracamy się z prośbą o możliwie jak najszybsze wypełnienie ankiety, która pozwoli dostosować ofertę szkoleniową do Państwa potrzeb.

 

Szczegółowe informacje (pdf, 144 KB)

 

Link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NFOSoOCnQ0SWEqEmW9mot1iKidq8ZxRCpaAE_zXSbtpUNFI0MzNFMDBWT1owSDI1WllIRUVMNVdOTi4u